W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronat Honorowy

Jeśli organizujesz wydarzenie związane działaniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, możesz ubiegać się o patronat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Regulamin przyznawania honorowego patronatu

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
lub udziału Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
w komitecie honorowym

 

Rozdział I

Przepisy ogólne 

 

1. Honorowy patronat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (patronat) oraz udział Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Minister) w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi, podkreślającymi szczególny charakter przedsięwzięcia posiadającego bezpośredni związek z zakresem działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

2.Organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia
z zakresem kompetencji Ministra i działań MRiPS.

3. Minister nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny. Minister nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania Honorowego Patronatu Pierwszej Damy.

4. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu ani zgodą na udział Ministra w komitecie honorowym.

5. Minister nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, tj. nastawionym na osiągnięcie zysku, lobbystycznym lub reklamowym. Ponadto każdy wniosek o objęcie patronatem wydarzenia, które wiąże się z wniesieniem opłaty przez uczestnika, będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować odrzuceniem wniosku o patronat Ministra lub Jego udział w komitecie honorowym.

6. Minister nie obejmuje patronatem honorowym wydawnictw i publikacji.

7. Przyjęcie patronatu lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w przedsięwzięciu.

 

Rozdział II

Zasady przyjmowania patronatu lub udziału w komitecie honorowym wydarzenia

 

1. W celu uzyskania patronatu lub udziału Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w komitecie honorowym, Organizator zobowiązany jest przesłać wniosek o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (wniosek).

2. Wzór wniosku publikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa (patrz pliki do pobrania znajdujące się poniżej).   

3. Wniosek należy składać:

na adres:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Ministra

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat.bm@mrips.gov.pl  

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 538 117 538

4. Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu honorowego lub udziału Ministra w komitecie honorowym jest zobowiązany do zapoznania sięz Regulaminem przyznawania honorowego patronatu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej lub udziału Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w komitecie honorowym (Regulamin).

5. Organizator składa wniosek nie później niż 45 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Niedochowanie powyższego terminu może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

6. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do MRiPS.

7. Do wniosku należy dołączyć regulamin przedsięwzięcia/program, planowaną tematykę wystąpień oraz listę prelegentów.

8. W przypadku ubiegania się o członkostwo Ministra w Komitecie Honorowym we wniosku powinien znaleźć się jego potwierdzony skład.

9. W przypadku wniosków niekompletnych organizator może być wezwany do uzupełnienia braków. W przypadku ich nieuzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

10. Zasięg przedsięwzięcia powinien być co najmniej wojewódzki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zasięg lokalny.

11. Co do zasady Minister obejmuje patronatem wydarzenia o charakterze jednostkowym oraz zamykające się w krótkiej przestrzeni czasowej. W przypadku wydarzeń o charakterze wieloskładnikowym (np. kampania, projekt), Organizator powinien wskazać jedno – wiodące, najbardziej prestiżowe wydarzenie/element, które zasługiwałoby na objęcie patronatem Ministra (np. konferencja inaugurująca lub podsumowująca).

12. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, patronat lub uczestnictwo w komitecie honorowym przyznawane są każdorazowo na jedną edycję w ciągu roku.

13. O podjętej decyzji Organizator zostaje powiadomiony w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

14. W przypadku przyznania patronatu lub zgody na udział w komitecie honorowym Organizator zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia informacji o tym fakcie oraz znaku graficznego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, wysłanego drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora we wniosku. Znakiem tym Organizator może posługiwać się dopiero po uzyskaniu oficjalnego potwierdzenia o przyjęciu Patronatu przez Ministra.

15. Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące organizowanego przedsięwzięcia, na których umieszczony został znak graficzny, powinny zostać przesłane (w formie elektronicznej) do akceptacji pracownika Biura Ministra przed ich rozpowszechnieniem. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować cofnięciem przyznania patronatu. Każda ewentualna zmiana grafiki przekazanego znaku musi bezwzględnie uzyskać zgodę Pracownika Biura Ministra. 

16. Przesyłając materiały do akceptacji należy powołać sią na sygnaturę sprawy przekazaną wraz z informacją o przyjęciu patronatu.

17. Informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem lub udziale w komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej MRiPS.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

1. Decyzja o odmowie udzielenia honorowego patronatu Ministra lub członkostwa w komitecie honorowym jest uznaniowa, ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O fakcie odebrania patronatu Organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej (elektronicznie).

3. Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym są ostateczne, a Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje odwołanie w tej sprawie.

4. Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego usunięcia informacji o objęciu patronatem honorowym lub o udziale w komitecie honorowym, poinformowania o tym fakcie współorganizatorów, a także informowania Biura Ministra o podjętych działaniach, o których mowa powyżej.

5. MRiPS nie ponosi kosztów związanych z usunięciem informacji, o której mowa w p. 4.

6. Dodatkowe prośby zawarte we wniosku nie podlegają rozpatrzeniu i muszą być składane odrębnym pismem.

7. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu przedsięwzięciom będącym na wczesnym etapie realizacji.

 

Materiały

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu MRiPS
Regulamin​_przyznawania​_honorowego​_patronatu MRiPS.docx 0.02MB
Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Ministra Rodziny i Polityki Społeczne​_
Wniosek​_o​_Patronat​_Honorowy​_lub​_udział​_w​_Komitecie​_Honorowym​_Ministra​_Rodziny​_i​_Polityki​_Społeczne​_.docx 0.02MB
Wykaz patronatów - stan na 8 listopada 2022 r.
Wykaz​_patronatów​_-​_stan​_na​_8​_listopada​_2022​_r.pdf 0.50MB

 

Archiwalne wykazy patronatów

Materiały

Wykaz patronatów - rok 2021
Wykaz​_patronatów​_-​_rok​_2021.pdf 0.44MB
Wykaz patronatów - rok 2020
Wykaz​_patronatów​_-​_stan​_na​_31​_grudnia​_2020​_r.pdf 0.49MB
Wykaz patronatów - rok 2019
wykaz​_patronatów​_-​_stan​_na​_31​_grudnia​_2019​_r.pdf 0.57MB
Wykaz patronatów - rok 2018
wykaz​_patronatów​_-​_stan​_na​_30​_listopada​_2018​_r.pdf 0.57MB
Wykaz patronatów - rok 2017
wykaz​_patronatów​_-​_stan​_na​_13​_grudnia​_2017​_r.pdf 0.54MB
Wykaz patronatów - rok 2016
wykaz​_patronatów​_-​_stan​_na​_21​_grudnia​_2016​_r.pdf 0.55MB
Wykaz patronatów - rok 2015
wykaz​_patronatów​_-​_stan​_na​_31​_grudnia​_2015.pdf 0.69MB
{"register":{"columns":[]}}