W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można składać na kilka sposobów.

 • osobiście w MRPiPS - wejście od ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Warszawa, godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: skargi.wnioski@mrips.gov.pl lub info@mrips.gov.pl 
 • pisemnie na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Ministra
  Wydział ds. Obywatelskich oraz Obsługi Wystąpień Parlamentarnych
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
 • bądź też w Biurze Podawczym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt telefoniczny:

Informacja dla Obywatela w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 222-500-108.

Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 222-500-115

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).


Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję:

 1. Administratorem Pani/ Pana[1] danych osobowych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 kod pocztowy 00–513.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy info@mrips.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy iodo@mrips.gov.pl, lub iodo@mrpips.gov.pl albo pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi lub wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) - Dział VIII. Skargi i wnioski.  
 1. W przypadku braku właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do właściwego organu.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia skargi/wniosku a następnie przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.
 3. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 5. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Panu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 7. Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

 

 

{"register":{"columns":[]}}