W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kariera

Zasady naboru do służby cywilnej

Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Pracownikom oferujemy

 • możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym zamiast stałych godzin pracy, rozpoczęcie pracy między 7.30 a 9.00,
 • możliwość rozpoczynania pracy w innych – stałych – godzinach niż standardowy czas pracy, np. od 7.00 do 15.00,
 • możliwość wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego,
 • bufet pracowniczy,
 • stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem (pokój dla rodzica z dzieckiem, tzn. pokój, w którym pracownik może wykonywać obowiązki służbowe – wyposażony w komputer i telefon – a dziecko może się bawić (pokój wyposażony w zabawki i miejsce dla dziecka),
 • możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników (z ZFŚS),
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dofinansowanie karty sportowej lub dofinasowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • refundacja wydatków na cele kulturalne.

Sposób przygotowania aplikacji – wymagane dokumenty

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego,
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego (podpisane własnoręcznie),
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim),
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie),
 • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r., o ile spełnione są warunki po stronie urzędu).

Ważne informacje

 • Błędne oświadczenia to odrzucenie aplikacji kandydata, zatem dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń (zamieszczone w dalszej części).
 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego, w aplikacji należy podać swój poziom znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia, lub certyfikatu - wg skali przyjętej przez Radę Europy (np. B1, B2).
 • Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, należy przetłumaczyć na język polski.
 • W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.
 • Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.
 • Rozpatrywane będą tylko aplikacje przysyłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze, pozostałe aplikacje przysłane poza procesem rekrutacji, tj. bez wskazania nr ogłoszenia i/lub bez załączonych wymaganych dokumentów, będą niszczone.
 • W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Kandydaci spełniający wymagania formalne są kwalifikowani do udziału w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.10.2018 11:04 Małgorzata Podrażka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Dyrektora Generalnego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kariera 4.0 07.12.2022 14:15 Mariola Szmulska
Kariera 3.0 17.02.2022 12:30 Monika Jankowska
Kariera 2.0 17.02.2022 09:59 Ewa Sej
Kariera 1.0 31.10.2018 11:04 Małgorzata Podrażka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}