Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w MRPiPS

 

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

1. Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

2. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; adres siedziby administratora: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa; info@mrpips.gov.pl

3. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@mrpips.gov.pllub na adres siedziby administratora.

4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

5. Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

8. Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.03.2019 11:32
Osoba publikująca: Monika Jankowska
Zmodyfikowano: 28.03.2019 11:32
Osoba modyfikująca: Ewa Sej
Wytwarzający/ Odpowiadający: BDG
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w MRPiPS 1.0 28.03.2019 11:32 Ewa Sej Monika Jankowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP