W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz Pracy

Czym jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw pracy.

Fundusz Pracy służy finansowaniu zadań polegających na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, m.in. poprzez:

 • zasiłki dla bezrobotnych
 • dodatki aktywizacyjne;
 • koszty kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Źródła przychodów Funduszu

Zasadniczymi źródłami przychodów Funduszu są:

 1. obowiązkowe składki;
 2. środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie realizowanych projektów oraz działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES;
 3. odsetki od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych dysponenta oraz jednostek realizujących zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy, m.in. samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów, oraz od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 4. spłaty rat i odsetek od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy;
 5. środki ze sprzedaży akcji i udziałów oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 6. opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny;
 7. środki pieniężne przekazywane do Funduszu Pracy.

Wysokość składki na FP

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dany rok określa ustawa budżetowa. W 2022 roku wynosi ona 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki są pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane na rachunek bankowy Funduszu Pracy.

Na co przeznaczone są środki?

Gromadzone przez Fundusz Pracy środki przeznaczone są m.in. na:

 • koszty wynagrodzeń, które są wypłacane młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób;
 • koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych;
 • koszty przygotowania zawodowego osób dorosłych;
 • koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną;
 • koszty kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty;
 • koszty szkoleń pracowników objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Z Funduszu Pracy finansowane są również koszty obsługi administracyjnej tych zadań.

Roczny plan finansowy

Podstawę gospodarowania w trakcie roku budżetowego środkami Funduszu Pracy stanowi roczny plan finansowy Funduszu Pracy. Plan stanowi załącznik do ustawy budżetowej. Zawiera on przewidywane przychody oraz możliwe do realizacji w danym roku wydatki.

Minister właściwy do spraw pracy ustala roczne limity wykorzystania środków z Funduszu Pracy dla zadań realizowanych przez powiaty ze środków przeznaczonych dla danego województwa. Zarządy województw dokonują podziału przyznanych środków w oparciu o kryteria ustalone przez sejmiki województw.

Właściwy starosta dokonuje wyboru form aktywizacji bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach dostępnego limitu środków w formie decyzji. Następuje to po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy.

{"register":{"columns":[]}}