W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz Pracy

Czym jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Środkami dysponuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Fundusz Pracy służy finansowaniu zadań polegających na: promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, np. poprzez:

 • zasiłki dla bezrobotnych
 • dodatki aktywizacyjne;
 • koszty kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Źródła przychodów Funduszu

Zasadniczymi źródłami przychodów Funduszu są:

 1. obowiązkowe składki;
 2. środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie realizowanych projektów oraz działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES;
 3. odsetki od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych dysponenta oraz jednostek realizujących zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy, m.in. samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów, oraz od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 4. spłaty rat i odsetek od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy;
 5. środki ze sprzedaży akcji i udziałów oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 6. opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny;
 7. środki pieniężne przekazywane do Funduszu Pracy.

Wysokość składki na FP

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dany rok określa ustawa budżetowa. W 2021 roku wynosi ona 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki te trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na co przeznaczone są środki?

Gromadzone przez Fundusz Pracy środki przeznaczone są na m.in.

 • koszty wynagrodzeń, które są wypłacane młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób;
 • koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
 • koszty przygotowania zawodowego osób dorosłych,
 • koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną,
 • koszty kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty,
 • koszty szkoleń pracowników objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Z Funduszu Pracy finansowane są również koszty obsługi administracyjnej tych zadań.

Roczny plan finansowy

Podstawę gospodarowania w trakcie roku budżetowego środkami Funduszu Pracy stanowi roczny plan finansowy Funduszu Pracy. Plan stanowi załącznik do ustawy budżetowej. Zawiera on przewidywane przychody oraz możliwe do realizacji w danym roku wydatki.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ustala roczne limity wykorzystania środków z Funduszu Pracy dla zadań realizowanych przez powiaty ze środków przeznaczonych dla danego województwa. Zarządy województw dokonują podziału przyznanych środków w oparciu o kryteria ustalone przez sejmiki województw.

Starostwa dokonują wyboru form aktywizacji bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach dostępnego limitu środków w formie decyzji. Następuje to po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy

{"register":{"columns":[]}}