W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Petycje

Czego dotyczy petycja

Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja powinna zawierać

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, na rzecz którego składana jest petycja powinien wyrazić zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

 Z uwagi na fakt, że petycja jest umieszczana na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję podmiot wnoszący petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej imienia i nazwiska osoby fizycznej wnoszącej petycję lub nazwy podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli petycja jest wnoszona w interesie podmiotu trzeciego zgodę na ujawnianie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych podmiotu w interesie, którego petycja jest składana, wyraża ten podmiot.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Forma petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej  sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Miejsce składania petycji

korespondencyjnie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

z dopiskiem „Petycja”

pocztą elektroniczną

petycje@mrips.gov.pl

osobiście

Kancelaria ogólna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

00-502 Warszawa, ul. Bracka 4

codziennie w godzinach od 8:15 do 16:15

Termin i sposób załatwienia sprawy

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komórka organizacyjna

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opłaty

Petycje są wolne od opłat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 )

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Przykładowy formularz

Materiały

Przykładowy​_formularz
Przykładowy​_formularz.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.11.2018 14:03 Małgorzata Podrażka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Nina Krasuska/ Małgorzata Podrażka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 10.0 18.12.2023 11:10 Beata Bartela
Petycje 9.0 18.12.2023 10:51 Beata Bartela
Petycje 8.0 18.12.2023 10:50 Beata Bartela
Petycje 7.0 07.06.2022 12:35 Beata Bartela
Petycje 6.0 01.06.2022 11:24 Beata Bartela
Petycje 5.0 25.05.2022 11:24 Beata Bartela
Petycje 4.0 25.05.2022 10:53 Beata Bartela
Petycje 3.0 03.02.2021 11:49 Agnieszka Środa-Pękalska
Petycje 2.0 02.09.2020 11:56 Małgorzata Podrażka
Petycje 1.2 06.11.2018 07:49 Małgorzata Podrażka
Petycje 1.1 06.11.2018 07:48 Małgorzata Podrażka
Petycje 1.0 02.11.2018 14:03 Małgorzata Podrażka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}