Brexit

W referendum przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2016 roku większość Brytyjczyków opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Ma to nastąpić 30 marca 2019 roku.

Umowa o wystąpieniu, wynegocjowana przez UE z Wielką Brytanią, reguluje w sposób kompleksowy warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w tym zakres koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Istnieje jednak duże ryzyko, że parlament brytyjski nie przyjmie ww. umowy – tym samym coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz bezumownego opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Na forum unijnym toczą się prace, na wypadek takiego scenariusza, które złagodzić mają jego skutki. Przygotowania do brexitu trwają również na gruncie krajowym i koordynowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W prace zaangażowane są poszczególne ministerstwa i urzędy centralne.

W przypadku bezumownego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię

  • część zagadnień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego uregulowana zostanie na poziomie unijnym w ramach rozporządzenia nad którym aktualnie toczą się prace w instytucjach UE;
  • pozostałe kwestie (w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) uregulowane będą na poziomie krajowym. Dotyczyć będą m.in.: dostępu do rynku pracy, systemu zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych, pracowników delegowanych, kwestii z zakresu polityki rodzinnej czy pomocy społecznej oraz ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

W związku z tym przygotowano projekt ustawy, który dostępny jest na stronach BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie tym uregulowane zostały kwestie dotyczące m.in.

  • świadczeń z zabezpieczenia społecznego
  • świadczeń dla rodzin i pomocy socjalnej

Więcej informacji o rynku pracy i pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia w Polsce znajduje się na stronach: www.psz.praca.gov.pl i www.zielonalinia.gov.pl.
Więcej informacji związanych z powrotem do Polski znajduje się na stronie powroty.gov.pl

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.02.2019 13:44
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 14.03.2019 12:23
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji