Dedykowane wsparcie dla osób z autyzmem

ministerstwo wejście

1 stycznia 2019 roku w życie weszła ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracuje roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019 i umieści go na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej do 31 stycznia 2019 roku.

Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracujemy nad planem działania. W ramach jednego z zadań stworzone zostaną centra opiekuńczo – mieszkalne m.in. dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Jednocześnie w resorcie rodziny trwają prace nad dostosowaniem przepisów rozporządzenia o Środowiskowych Domach Samopomocy, aby stworzyć dedykowaną tej grupie osób ofertę.

Zależy nam na tym, żeby prace nad tymi projektami przebiegały równolegle, a oferta ze sobą nie konkurowała lecz uzupełniała się w zakresie wsparcia kierowanego do osób ze spektrum autyzmu oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W najbliższym czasie spotkamy się z przedstawicielami tego środowiska, na którym skonsultujemy przygotowane rozwiązania.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2019 18:27
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 10.01.2019 18:40
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji