W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dofinansowania z PFRON

10.06.2021

Dofinansowanie osoby niepełnosprawne mogą otrzymać także ze specjalnego programu PFRON „Aktywny samorząd”. Przysługuje ono m.in. do uzyskanie prawa jazdy, na zakup skutera inwalidzkiego i napędzie elektrycznym, oprzyrządowania auta, zakupu protez, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego, a także pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia.

W ramach zaś konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność” realizowane będą 572 projekty udzielające wsparcia ponad 150 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponad 88 mln złotych przekazane zostanie na realizację 223 projektów w placówkach, w ramach których planowane jest udzielenie wsparcia 22 tysiącom osób z niepełnosprawnościami. Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” dotyczy działań na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i obejmuje zarówno umowy jednoroczne jak i wieloletnie, które zabezpieczają miedzy innymi działalność placówek udzielających pomocy w zakresie rehabilitacji ciągłej.   Łączna wysokość udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi obecnie ponad 209 mln zł. Tym samym, alokacja środków finansowych na konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność”, została zwiększona łącznie o kwotę ponad 109 mln zł.

Wymienione programy nie są jedynymi realizowanymi przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych, dlatego warto na bieżąco sprawdzać status realizacji poszczególnych programów czy zapowiedzi nowych.

Gdzie można zdobyć dofinansowanie? Fundusz przekazuje pieniądze samorządom i to one decydują, jak je rozdzielać. Dlatego wnioski składamy do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub miejskiego ośrodka pomocy rodzinie.

Ważne! Więcej informacji można otrzymać na infolinii PFRON: 22 50 55 670 czynnej w godz. 9:00 – 15:30 oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadzorowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje szereg programów mających na celu ułatwienie podjęcia pracy, podniesienia kwalifikacji i wykształcenia oraz poprawę życia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Obecnie realizowane są następujące programy:

 • Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia oraz dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) a także samorządy powiatowe, które uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną (Moduł I) lub jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów naprawy (Moduł II);
 • Pilotażowy program „Praca – Integracja” – program ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy o co najmniej 1 tys. osób rocznie. Program realizowany jest w trzech etapach:
 1. znalezienie pracodawców, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% i którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Przy czym nowi pracownicy mają być zatrudnieni na co najmniej 18 miesięcy. W wyniku rekrutacji powinien nastąpić wzrost zatrudnienia o przynajmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) – zadanie wiąże się z rozpoznaniem potrzeb osób na rynku pracy wynikających z niepełnosprawności, uzyskaniem bądź podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i pracowniczych przez osoby niepełnosprawne, które są pożądane na rynku pracy,
 2. wybranie w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych,
 3. przeprowadzenie konkursów, w celu nagradzania przez PFRON pracodawców, którzy zatrudnią największą liczbę niepełnosprawnych pracowników – zadanie realizowane będzie przez wypłatę dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej oraz wykorzystanie innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu;

 

 • Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus” – program skierowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie pozostają w zatrudnieniu, są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Program ma wspomóc wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym a także osiągnięcie aktywności zawodowej. Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym;

 

 • Program „Zajęcia klubowe WTZ” - program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej;
 • Program „Aktywny Samorząd” - Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program składa się z trzech modułów”: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, Moduł III - szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności;
 • Program „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem strategicznym programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami osiągany poprzez zintensyfikowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, którym wsparcie uzyskane w programie umożliwi realizację projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, dofinansowanych ze środków europejskich w ramach RPO;
 • Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” - W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przekazywać dodatkowe środki realizatorom programu – jednostkom samorządu powiatowego i terenowym oddziałom PFRON, przy czym największe wsparcie kierować do powiatów, leżących w podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Środki te będą wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym na likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób;
 • Program „Wsparcie inicjatyw” - Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. Program podzielony jest na trzy moduły ze względu na typ beneficjenta:
 1. Moduł A – OTWARTE DRWI - absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie - przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym,
 2. Moduł B – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych - przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
 3. Moduł D – OLIMPIJCZYK – medaliści Igrzysk Paraolimpijskich -  przyznawanie nagród dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich;

 

 • Program „Stabilne Zatrudnienie” - Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia. Realizacja programu przebiega w ramach dwóch modułów:
 1. moduł I „Instytucje”, którego bezpośrednimi adresatami są organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury, które zatrudnią osoby niepełnosprawne;
 2. moduł II „Staże zawodowe” adresowany do organizacji pozarządowych, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej;

 

 • Pilotażowy program „ABSOLWENT” - Celem programu ,,ABSOLWENT” jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej. Program jest ofertą współpracy adresowaną do szkół wyższych, organizacji pozarządowych bądź zawiązanych przez nich partnerstw, bowiem to one będą swoistym zwornikiem pomiędzy niepełnosprawnym absolwentem, a potencjalnym pracodawcą, kierując celowane wsparcie finansowe do obu podmiotów.

Więcej informacji o programach realizowanych przez PFRON oraz dokumenty programowe, komunikaty, warunki brzegowe dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.06.2021 12:38 Ewa Dąbrowska
Pierwsza publikacja:
26.04.2019 15:18 Biuro Promocji