W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dla kogo?

Kryzys gospodarczy związany z epidemią koronawirusa dotknie wszystkich przedsiębiorców. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa zawiera szereg rozwiązań, które mają zminimalizować negatywne skutki kryzysu. To m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kto może otrzymać wsparcie? Jakie warunki należy spełnić? Odpowiadamy.

praca

Co zakłada wsparcie?

W związku ze  spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł(w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.

Jak pomoc będzie wypłacana?

Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy w miesięcznych równych transzach (ilość transz będzie odpowiadała ilości miesięcy wskazanych we wniosku).

Na jaki czas można skorzystać z pomocy?

Przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19 w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązywania stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Czy wsparcie będzie uzależnione od wielkości firmy?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), np: mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych firm.

Co, jeśli skorzystam ze wsparcia, a mimo to moja firma nie przetrwa?

Jeśli firma w okresie przyznanego świadczenia lub w trakcie wymaganego okresu zatrudnienia po uzyskaniu świadczenia, rozwiąże umowę o pracę z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracownika, na którego otrzymała świadczenie, to wtedy musi zwrócić całość uzyskanego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania tych środków.

Jakie należy spełnić warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • Nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy z roku poprzedniego.
 • Nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Kiedy nie dostanę wsparcia? Jakie są wykluczenia?

 • Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS.
 • Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje).
 • Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronie miejsc pracy.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

 • kopia porozumienia z pracownikami
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń
 • kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy)

Przedsiębiorca składa także oświadczenia o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
 • nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy
 • skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie
 • odprowadzaniu składek na ubezpieczenia spoleczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do Wniosku

Gdzie złożyć wniosek?

Za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub papierowo do WUP. Lista WUP-ów udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl. W przypadku kompletnego wniosku jest rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych. Rozpatrzenie wniosku nie oznacza przekazanie środków również w terminie do 7 dni.

Gdzie sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z WUP, do którego adresowany był wniosek lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające złożenia wniosku elektronicznego do urzędu.

Gdzie i jak mogę odwołać się od decyzji?

Przyznawanie środków nie będzie miało formy decyzji administracyjnej, a więc nie przysługuje forma odwołania od decyzji.