Forum o Srebrnej Gospodarce

Srebrna polityka Kuberski

W dniach 9 – 10 lipca wiceminister Kazimierz Kuberski uczestniczy w Forum Wysokiego Szczebla na temat Srebrnej Gospodarki w Helsinkach. Podczas debat wskazywano na różne aspekty starzenia się społeczeństwa, zastanawiano się jak wykorzystać możliwości oraz jak sprostać wyzwaniom z tym związanym.

Osoby starsze są coraz dłużej aktywne na rynku pracy, stają się także coraz ważniejszą grupą konsumentów, odgrywając bardzo dużą rolę w rozwoju gospodarczym. Aby w pełni wykorzystać możliwości i szanse, konieczne są wielowymiarowe działania, takie jak większy nacisk na promocję zdrowego stylu życia, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek, rozwój systemu świadczeń opiekuńczych i zdrowotnych oraz w zakresie aktywności społecznej  dla osób starszych, czy inwestycje w nowe technologie.


Wiceminister Kuberski wziął udział w panelu „Innowacje na rzecz zdrowego starzenia się: srebrna gospodarka jako siła napędowa zmian w systemie ochrony zdrowia”. Wskazał na działania jakie podejmuje rząd w ramach polityki senioralnej. Przedstawił programy skierowane dla seniorów sprzyjające aktywnemu i zdrowemu starzeniu się, takie jak "Senior+”, którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Mówił także o programie „Opieka 75 +”, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że konieczne są rozwiązania prewencyjne, promocja zdrowia, leczenie odpowiadające potrzebom osób starszych. Coraz ważniejszą rolę będą odgrywały nowe technologie takie jak telezdrowie i teleopieka dla kompleksowego monitorowania stanu zdrowia osób starszych. Polski rząd podejmuje szereg działań mających na celu lepszą dostępność usług opieki zdrowotnej, także z użyciem nowych technologii.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.07.2019 13:04
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 10.07.2019 13:13
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji