"Maluch" 2011

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W ROKU 2011

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), ogłasza konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w roku 2011, zwanego dalej „Programem”.
W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł.

I. Opis rodzaju zadań


W ramach konkursu w 2011 r. będą dofinansowywane działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj.:

 • żłobków,
 • klubów dziecięcych,
 • dziennych opiekunów.

Dofinansowanie będzie dotyczyć:

 • wyposażenia oraz prac wykończeniowych w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,
 • adaptacji istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
 • budowy lub zakupu nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Informacje uzupełniające dotyczące dofinansowywanych zadań i zasad dofinansowania zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

II. Zasady przyznawania dotacji

 • O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. 
 • Przy kwalifikowaniu beneficjentów Programu będą brane pod uwagę takie kwestie jak:
  • niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
  • liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania,
  • liczba istniejących miejsc w gminnych i finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3 (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
  • dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca,
  • wysokość dotacji celowej na 1 nowopowstałe miejsce,
  • sposób realizacji przez gminę dotychczasowych dotacji z budżetu państwa (stopień wykorzystania dotacji, terminowość, wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem).
 • Przy kalkulacji wysokości dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład własny
 • w realizację programu podmiotu wnioskującego. Maksymalna kwota dotacji wynosi
 • 50% wartości przedstawionego kosztorysu.

III. Zasady składania ofert

 • Oferty należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Ofertę składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
 • Oferty należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2011” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 20 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia, o którym mowa w art. 25 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail WPS UW, zaś załącznik do oferty “Syntetyczna informacja o ofercie” także na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lech.pawlak@mpips.gov.pl, wpisując w temacie „Oferta Maluch 2011” oraz nazwę gminy i województwo, w terminie złożenia oferty w formie papierowej.
 • Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, po dokonaniu oceny, przekażą zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ciągu 15 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 • Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

IV. Wymagana dokumentacja
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z załącznikiem, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania gminy, złożony w formie pisemnej, a także przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

V. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

 • Departament Polityki Rodzinnej MPiPS dokona ostatecznego wyboru, przekazanych przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, ofert gmin zakwalifikowanych do Programu według jednolitych kryteriów w skali kraju, a następnie przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji,
 • kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie,
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 15 dni od dnia dostarczenia do MPiPS przez Urzędy Wojewódzkie zestawień ofert gmin zakwalifikowanych do Programu,
 • wyniki konkursu zostaną  podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MPiPS oraz przekazane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich.

VI. Kryteria wyboru ofert
Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia.

 • Kryteria oceny formalnej:
  • oferta musi zostać złożona prawidłowo i w terminie, tj. zgodnie z wymaganiami pkt III ogłoszenia;
  • dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania samorządu.
 • Kryteria merytoryczne:
  • przedmiot (temat działań) oferty powinien być zgodny z Programem;
  • oferta realizacji zadania musi zawierać szczegółowy opis planowanego do realizacji zadania, w tym harmonogram i etapy realizacji zadania;
  • kalkulacja kosztów powinna być zgodna z wymogami Programu i ogłoszenia;
  • oferta powinna zawierać szczegółowy opis pozycji budżetu na realizację zadania.
 • W kalkulacji kosztów do każdego zadania należy przypisać odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej.

VII. Termin i warunki dofinansowania realizacji zadania

 • Zadania ujęte w ofercie mają być realizowane w 2011 r.
 • W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej MPiPS, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia porozumienia, którego wzór zawiera załącznik nr 3 do ogłoszenia, tj.:
  • oświadczenie o przyjęciu dotacji,
  • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do porozumienia (w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż w ofercie, prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą).
 • Podmiot dotowany będzie zobowiązany przedstawić sprawozdanie z realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia, a także roczne sprawozdania z funkcjonowania placówki powstałej z udziałem Programu, których wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

 

Program Maluch 2011 Pobierz plik: pdf Program Maluch 2011

Rozmiar : 1.42MB

Informacje uzupełniające do konkursu Pobierz plik: doc Informacje uzupełniające do konkursu

Rozmiar : 0.05MB

Maluch 2011 - Oferta Pobierz plik: doc Maluch 2011 - Oferta

Rozmiar : 0.08MB

Syntetyczna infomacja o ofercie Pobierz plik: xls Syntetyczna infomacja o ofercie

Rozmiar : 0.04MB

Zał. 3 - Wzór porozumienia Pobierz plik: doc Zał. 3 - Wzór porozumienia

Rozmiar : 0.07MB

Zał. 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania Pobierz plik: doc Zał. 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania

Rozmiar : 0.07MB

Zał. 5 - Wzór sprawozdania z funkcjonowania instytucji Pobierz plik: doc Zał. 5 - Wzór sprawozdania z funkcjonowania instytucji

Rozmiar : 0.04MB

Pismo Ministra M. Buciora do wojewodów Pobierz plik: pdf Pismo Ministra M. Buciora do wojewodów

Rozmiar : 0.37MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.11.2018 16:15
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 27.11.2018 16:15
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji