"Maluch" 2015

OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH – edycja 2015”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH – edycja 2015”.

 1. Na Program przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł.
 2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2015 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „MALUCH”.

Na moduł 2 przeznacza się 30 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku   niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na moduł 3 przeznacza się 50 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach;

3.4.Moduł 4 - „MALUCH na uczelni”(dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów): utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na moduł 4 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach.

 1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2015 r.
 2. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 2 – do dnia 25 lutego 2015 r.

moduł 3 – do dnia 11 marca 2015 r.

moduł 4 – do dnia 11 marca 2015 r.

 1. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 2 – do dnia 18 marca 2015 r.

dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

 1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:
 • dla modułu 1 i 4

– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.,

– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 • dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 1. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

Ogłoszenie konkursowe Pobierz plik: doc Ogłoszenie konkursowe

Rozmiar : 0.06MB

Ogłoszenie konkursowe Pobierz plik: pdf Ogłoszenie konkursowe

Rozmiar : 0.61MB

Program Maluch 2015 Pobierz plik: doc Program Maluch 2015

Rozmiar : 0.46MB

Zał. 1 oferta konkursowa moduł 1 Pobierz plik: xls Zał. 1 oferta konkursowa moduł 1

Rozmiar : 0.13MB

Zał. 2 oferta konkursowa moduł 2 Pobierz plik: xls Zał. 2 oferta konkursowa moduł 2

Rozmiar : 0.12MB

Zał. 3 oferta konkursowa moduł 3 Pobierz plik: xls Zał. 3 oferta konkursowa moduł 3

Rozmiar : 0.13MB

Zał. 4 oferta konkursowa moduł 4 Pobierz plik: xls Zał. 4 oferta konkursowa moduł 4

Rozmiar : 0.13MB

Zał. 5 oferta zbiorcza moduł 1 Pobierz plik: xls Zał. 5 oferta zbiorcza moduł 1

Rozmiar : 0.04MB

Zał. 6 oferta zbiorcza moduł 2 Pobierz plik: xls Zał. 6 oferta zbiorcza moduł 2

Rozmiar : 0.04MB

Zał. 7 oferta zbiorcza moduł 3 Pobierz plik: xls Zał. 7 oferta zbiorcza moduł 3

Rozmiar : 0.03MB

Zał. 8 oferta zbiorcza moduł 4 Pobierz plik: xls Zał. 8 oferta zbiorcza moduł 4

Rozmiar : 0.03MB

Zał. 9 sprawozdanie wojewódzkie Pobierz plik: xls Zał. 9 sprawozdanie wojewódzkie

Rozmiar : 0.16MB

Pytania i odpowiedzi Pobierz plik: doc Pytania i odpowiedzi

Rozmiar : 0.08MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.11.2018 16:23
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 27.11.2018 16:23
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji