"Maluch" 2016

OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH – edycja 2016”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH – edycja 2016”.

  1. Na Program przeznaczono w 2016 roku kwotę 151 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.

Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3.

3.2. Moduł 2:

dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”;

- dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3;

Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3.

3.3.Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) -  utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na moduł 3 przeznacza się 11 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r.
  2. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.

  1. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w terminie:

dla modułu 1 – do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;

dla modułu 2 – do dnia 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw;

dla modułu 3 – do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw.

  1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:

– przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.,

– przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.

  1. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

pdf Program Maluch

0.46MB

pdf Ogłoszenie o konkursie Maluch 2016

0.09MB

xls Zał. 1 - oferta konkursowa moduł 1

0.13MB

xls Zał. 2a - oferta konkursowa dla gmin moduł 2

0.12MB

xls Zał. 2b - oferta konkursowa dla podmiotów niegminnych moduł 2

0.14MB

xls Zał. 3 - oferta konkursowa moduł 3

0.13MB

xls Zał. 4 - oferta zbiorcza moduł 1

0.04MB

xls Zał. 5 - oferta zbiorcza moduł 2

0.03MB

xls Zał. 6 - oferta zbiorcza moduł 3

0.03MB

xls Zał. 7 - sprawozdanie wojewódzkie

0.16MB

doc Adresy e-mail urzędów wojewódzkich

0.06MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.11.2018 16:19
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 27.11.2018 16:19
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji