W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

MALUCH+ 2018

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.

  1.  Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

- moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

3.2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

3.3. Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

3.4. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.
  2. Termin składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
  3. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.
  4. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc - 5 lat.
  5. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”

Materiały

Program Maluch+ 2018
DSR​_Program​_Maluch+​_2018.doc 0.41MB
Zał. 1a - oferta konkursowa dla jst - moduł 1a
DSR​_Zał​_1a​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst.xls 0.12MB
Zał. 1b - oferta konkursowa dla jst - moduł 1b
DSR​_Maluch2018​_Zał​_1b​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst.xls 0.12MB
Zał. 2 - oferta konkursowa dla gmin - moduł 2
DSR​_Maluch2018​_Zał​_2​_oferta​_konkursowa​_dla​_gmin.xls 0.11MB
Zał. 3 - oferta konkursowa dla podmiotów innych niż jst - moduł 3
DSR​_Maluch2018​_Zał​_3​_oferta​_konkursowa​_dla​_podmiotow​_innych​_niz​_jst.xls 0.11MB
Zał. 4 - oferta konkursowa dla podmiotów innych niż jst - moduł 4
DSR​_Maluch2018​_Zał​_4​_-​_oferta​_konkursowa​_dla​_podmiotow​_innych​_niz​_jst.xls 0.11MB
Zał. 5a - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 1a
DSR​_Maluch2018​_Zał​_5a​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1a.xls 0.12MB
Zał. 5b - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 1b
DSR​_Maluch2018​_Zał​_5b​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1b.xls 0.12MB
Zał. 6 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 2
DSR​_Maluch2018​_Zał​_6​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_2.xls 0.11MB
Zał. 7 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 3
DSR​_Maluch2018​_Zał​_7​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_3.xls 0.11MB
Zał. 8 - oferta zbiorcza wojewódzka - moduł 4
DSR​_M2018​_Zał​_8​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_4.xls 0.10MB
Zał. 9 - wzór umowy z wojewodą
DSR​_Maluch2018​_Zał​_9​_umowa​_z​_wojewoda.doc 0.07MB
Zał. 10 - sprawozdanie wojewódzkie
DSR​_Maluch2018​_Zał​_10​_sprawozdanie​_wojewodzkie.xls 0.17MB
Zał. 11 - wzór informacji
DSR​_MALUCH​_2018​_-​_Zalacznik​_11​_Wzor​_informacji.PDF 0.65MB
Zał. 11 - wzór informacji
DSR​_MALUCH​_2018​_-​_Załącznik​_11​_Wzór​_informacji.jpg 1.45MB
Zał. 12 - logo pion
DSR​_MALUCH​_2018​_-​_Zalacznik​_12​_Logo​_pion.jpg 0.22MB
Zał. 12 - logo pion
DSR​_MALUCH​_2018​_-​_Zalacznik​_12​_Logo​_pion.pdf 0.40MB
Zał. 12 - logo poziom
DSR​_MALUCH​_2018​_-​_Zalacznik​_12​_Logo​_poziom.jpg 0.13MB
Zał. 12 - logo poziom
DSR​_MALUCH​_2018​_-​_Zalacznik​_12​_Logo​_poziom.pdf 0.38MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2018 16:17 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
27.11.2018 16:17 Biuro Promocji