Wyniki konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019

wykluczenie

Łącznie 6 mln zł dla 43 organizacji pozarządowych – tak wygląda w skrócie podsumowanie konkursu ofert w ramach programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2019. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na dostosowanie placówek do obowiązujących standardów i aktywizację osób bezdomnych.

Szacuje się, że dzisiaj w Polsce jest ponad 33 tys. osób bezdomnych, z czego zdecydowana większość (83,5 proc.) to mężczyźni. Najwięcej przebywa w województwie mazowieckim (4 785 osób), śląskim (4 782) i pomorskim (3 319). Wśród osób bezdomnych najwięcej, bo ok. 80 proc., przebywa w placówkach instytucjonalnych, a niespełna 20 proc. poza nimi (w tzw. miejscach niemieszkalnych). Jak wynika z danych MRPiPS, najczęściej wskazywaną przez te osoby przyczyną bezdomności jest eksmisja (45 proc.) oraz konflikt rodzinny (36,39 proc.).

Problem bezdomności to wyzwanie dla społeczeństwa. Jednym z narzędzi walki z bezdomnością jest „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Pod koniec lutego wyłoniona została ostateczna lista podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu. W sumie 6 mln zł trafi do 43 organizacji pozarządowych. Najwięcej podmiotów otrzymało dofinansowanie na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów (20 organizacji) oraz na prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób niepełnosprawnych (18 organizacji).

 „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” składa się z czterech modułów: Profilaktyka, Aktywizacja, Infrastruktura i Innowacyjność. Do Wydziałów Polityki Społecznej trafiło 107 ofert, następnie 61 najwyżej ocenionych przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosiła 8 988 643 zł. Ostatecznie Komisja Konkursowa do dofinansowania na łączną kwotę 6 mln zł zarekomendowała 43 podmioty.

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

pdf rejestr podmiotów rekomendowanych do dofinansowania

0.26MB

pdf rejestr wszystkich ofert w konkursie

0.4MB

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

  • oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,
  • oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),
  • oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
  • 2 egzemplarze wypełnionej umowy,
  • 2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację).

Uwaga: Niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie treści umowy (wycinanie fragmentów tekstu, przenoszenie tekstu, zmienianie czcionki itp.) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści umowy, będzie powodować jej unieważnienie!

W najbliższym czasie do organizacji, które otrzymały dotacje zostanie przesłany mail ze szczegółowym wyjaśnieniem jak wypełniać umowy a w przypadku ofert, których kwota dotacji została zmniejszona w stosunku do wnioskowanej - wskazówki, w których pozycjach kosztorysu należy zmniejszyć kwotę (lub zrezygnować z danej pozycji).

Pliki do pobrania:

pdf umowa - moduł I, II i IV

0.32MB

pdf umowa - moduł III

0.32MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.03.2019 13:56
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 01.03.2019 14:45
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji