"Ogłoszenie _Aktywni niepełnosprawni"

23 stycznia 2019 r. został ogłoszony nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Nabór trwa do 14 lutego 2019 roku.

Projekt jest elementem polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Główne zadania w ramach programu to:

  1. Przeprowadzenie analizy rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej).
  2. Zaproponowanie modyfikacji i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym opracowanie standardów funkcjonowania WTZ oraz standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, które następnie zostaną przetestowane. 
  3. Przeprowadzenie pilotażu zmodyfikowanych i nowych instrumentów w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Pilotaż obejmie podmioty odpowiedzialne za wdrożenie rozwiązań oraz beneficjentów. 
  4. Opracowanie nowych i dokonanie modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu.


Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób, w okresie od marca 2019 roku do listopada 2021 roku. Szacowany budżet projektu to 36 256 mln zł.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

docx Ogłoszenie o naborze

0.29MB

pdf Zalącznik nr. 1.

0.7MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.01.2019 09:43
Osoba publikująca: Małgorzata Wenek
Zmodyfikowano: 01.02.2019 10:53
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji