W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podprogram 2017 i 2018

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018

Do dystrybucji żywności, przeznaczonej dla najbardziej potrzebujących, na terenie całej Polski wybrano: Federację Polskich Banków Żywności (która uzyskała w konkursie 22,5 pkt.), Caritas Polska (21,5 pkt), Polski Komitet Pomocy Społecznej (20,5 pkt.) oraz Polski Czerwony Krzyż (18,5 pkt).

Materiały

Lista organizacji partnerskich POPŻ Podprogramy 2017 i 2018
POPZ​_17-18​_Lista​_organizacji.pdf 0.22MB

Spotkanie informacyjne – konkurs PO PŻ 2017-2018

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o konkursie na wybór organizacji partnerskich do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 i Podprogram 2018, Instytucja Zarządzająca zaprasza przedstawicieli podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie ma na celu omówienie zasad udziału w konkursie dotyczących m.in. przygotowania oferty i  wymaganych dokumentów.

Spotkanie odbędzie się  7 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 11, w sali 612 (VI piętro) w godz. 11.00-14.00.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłaszanie się drogą elektroniczną na adres: O.Richter@mrpips.gov.pl do 6 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR ORGANIZACJI PARTNERSKICH O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM LUB PONADREGIONALNYM W PODPROGRAMIE 2017 I PODPROGRAMIE 2018

Data ogłoszenia: 30 stycznia 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących

Nazwa i adres instytucji ogłaszającej konkurs:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018.

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217).

Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej, a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedoboru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

Wyłonione w naborze podmioty będą mogły wziąć udział w działaniach PO PŻ w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 pod warunkiem posiadania prawnych i faktycznych możliwości realizacji zadań objętych PO PŻ oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Agencją Rynku Rolnego.

TERMIN, MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA OFERT:

  1. Rozpoczęcie naboru ofert:  2 marca 2017 r.
  2. Termin składania ofert: 9 marca 2017 r.
  3. Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Wybór organizacji partnerskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020). Decyduje data wpływu do MRPiPS.

 

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu –  regulamin opublikowano na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl oraz na stronie BIP MRPiPS.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.mrpips.gov.pl.

Informacja o środkach odwoławczych

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 znajdują się w Regulaminie konkursu. 

Materiały

Ogłoszenie o konkursie
POPZ​_17-18​_Ogloszenie​_ost.pdf 0.39MB
Zmieniony regulamin
POPZ​_zmiana​_regulaminu.pdf 0.46MB
Wzór oferty
POPZ​_17-18​_Wzor​_Oferty.docx 0.27MB
Załącznik do oferty
Kopia​_POPZ​_17-18​_Zalacznik​_do​_oferty.xls 0.55MB

Zmiana regulaminu konkursu

  1. W części Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu dodaje się zapis:
    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w całości bądź w części, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej.
  2. We wzorze oferty, w części IV pkt 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
    Sieć powinna być wykazana z uwzględnieniem  liczby OPR i OPL w podziale na województwa oraz gmin/OPS-ów planowanych do objęcia wsparciem w ramach Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018 (w odniesieniu do każdej z gmin).

Uzasadnienie zmian

Celem uniknięcia wątpliwości w zakresie dopuszczalności anulowania konkursu w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej, Instytucja Zarządzająca wprowadza do regulaminu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 zapis dotyczący możliwości anulowania konkursu bądź jednego z Podprogramów. 

Usuwa się również omyłkę pisarską w przypadku zmiany we wzorze oferty.

Odpowiedzi na pytania związane z konkursem na wybór organizacji partnerskich Podprogram 2017 i Podprogram 2018

1. Jak należy rozumieć zapis „Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok”, które stanowi załącznik do oferty?

Zapis dotyczy najbardziej aktualnego sprawozdania na chwilę składania oferty, tj. za 2015 r., w przypadku jeśli sprawozdanie za ostatni rok kalendarzowy (tj. 2016 r.) nie zostało jeszcze złożone.

2. Czy w opisie doświadczenia w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego (pkt. 5 formularza oferty) można uwzględnić działania zlecane przez organizację podmiotom zewnętrznym?

W ramach tego kryterium ocenie podlega doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego lub stała współpraca z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania. Należy wykazać doświadczenie w prowadzeniu działań niezależnie od tego, iż działania te (lub ich część) nie były realizowane  w całości wyłącznie przez aplikującą organizację.

3. Czy w opisie doświadczenia w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, należy uwzględnić wyłącznie działania określone w Programie Operacyjnym?

Program Operacyjny nie definiuje zamkniętego katalogu działań o charakterze włączenia społecznego.

W pkt. 2.1.1. Środki towarzyszące określono, że organizacje uczestniczące w PO PŻ są zobowiązane prowadzić działania wybrane spośród niżej wymienionych:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:

- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

      2. pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

- wsparcie psychologiczne / terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z treścią Programu Operacyjnego, ww. lista nie jest wyczerpująca.

Ponadto w ramach działań objętych dofinansowaniem ryczałtowym w PO PŻ wymienia się w szczególności:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 

-programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). 

Każdorazowo ostateczny katalog działań w ramach środków towarzyszących objętych dofinansowaniem ryczałtowym w PO PŻ jest określany w Wytycznych Instytucji Zarządzającej. 

Dotychczas w Podprogramie 2015 oraz Podprogramie 2016 wskazywano 4 rodzaje działań wymienione powyżej, tj. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej.

 

4. Do jakiego okresu odnoszą się dane, które należy wskazać w tabeli Lista gmin, w których planowana jest realizacja Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018 przez organizację partnerską stanowiącej załącznik do oferty?

Tabelę należy wypełnić zgodnie z planami aktualnymi na chwilę składnia oferty

5. Jak należy wypełnić tabelę Lista gmin, w których planowana jest realizacja Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018 przez organizację partnerską, stanowiącą załącznik do oferty?

Kolumna G - Czy gmina/OPS objęte będą wsparciem w ramach Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018? – należy wpisać TAK w odniesieniu do gmin, które zostaną objęte wsparciem, tj. której mieszkańcy będą otrzymywać pomoc żywnościową od organizacji.

Kolumna H - Czy OPS będzie OPL? – należy wpisać TAK w odniesieniu do gmin, w których OPS będzie pełnić funkcję OPL.

Kolumna I - Czy Gmina/OPS były objęte wsparciem przez OPO w ramach podprogramu 2016? – należy wpisać TAK w odniesieniu do gmin, których mieszkańcy otrzymywali pomoc żywnościową od organizacji w ramach podprogramu 2016.

Kolumna J - Liczba OPR w województwie – należy wpisać liczbę OPR, które będą dystrybuować żywność na obszarze danego województwa (niezależnie od miejsca siedziby OPR)

Jeśli OPR będzie dystrybuować żywność na obszarze więcej niż 1 województwa, należy wykazać ją w łącznej liczbie OPR/OPL dla każdego z tych województw.

Kolumna K - Liczba OPL w województwie - należy wpisać liczbę OPL, które będą dystrybuować żywność na obszarze danego województwa (niezależnie od miejsca siedziby OPL)

Jeśli OPL będzie dystrybuować żywność na obszarze więcej niż 1 województwa, należy wykazać ją w łącznej liczbie OPR/OPL dla każdego z tych województw.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.09.2018 13:23 Olga Richter
Pierwsza publikacja:
22.10.2018 10:39 Małgorzata Podrażka