W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podprogram 2019 i 2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR ORGANIZACJI PARTNERSKICH O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM LUB PONADREGIONALNYM W PODPROGRAMIE 2019 I PODPROGRAMIE 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących

Nazwa i adres instytucji ogłaszającej konkurs:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ)  w Podprogramie 2019 i Podprogramie 2020.

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693.), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej,
a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedoboru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

Wyłonione w naborze podmioty będą mogły wziąć udział w działaniach PO PŻ w Podprogramie 2019 i w Podprogramie 2020 pod warunkiem posiadania prawnych i faktycznych możliwości realizacji zadań objętych PO PŻ oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Terminy

Rozpoczęcie naboru ofert:   30 listopada 2018 r.

Zakończenie naboru ofert – ostateczny termin składania ofert : 7 grudnia 2018 r.

Ewentualne uzupełnienia braków formalnych w ofercie: do 14 grudnia 2018 r.

Informacja o wynikach oceny ofert: 27 grudnia 2018 r.

Termin wnoszenia odwołania od negatywnej oceny oferty:  14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny

Termin uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w odwołaniu od negatywnej oceny oferty:  7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania

Miejsce i forma składania ofert:

Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Wybór organizacji partnerskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2019 i Podprogram 2020). Decyduje data wpływu do MRPiPS.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu –  regulamin opublikowano na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.mrpips.gov.pl

Informacja o środkach odwoławczych

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 znajdują się w Regulaminie konkursu.

Załączniki do ogłoszenia:

Regulamin konkursu

 

Materiały

Regulamin konkursu
Regulamin.pdf 0.14MB
Wzór oferty - załącznik do Regulaminu
Wzór​_oferty.docx 0.18MB
Lista gmin - załącznik do oferty
Załącznik​_do​_oferty 2.xls 0.52MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
21.11.2018 13:12 Olga Richter
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 13:22 Biuro Promocji