Program "Maluch plus" 2017

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH plus” 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.

  1. Na Program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

3.1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;

3.2. Moduł 2:

- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

- dla podmiotów niegminnych:zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3.3.Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;

3.4.Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
  2. Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..

  1. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu oraz zbiorczym zapotrzebowaniu, Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.
  3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

2) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mrpips.gov.pl/

- w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. dla wszystkich modułów:

dla modułu 1 – podział dotacji na gminy;

dla modułu 2 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 3 – podział dotacji zbiorczo dla województw,

dla modułu 4 – podział dotacji według gmin.

  1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dotacji do tworzenia miejsc - 5 lat od daty zakończenia zadania objętego dofinansowaniem. 
  2. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017”.

 

 

pdf Ogłoszenie Maluch plus 2017

0.15MB

pdf Program Maluch plus 2017

0.47MB

xls Zał. 1 oferta konkursowa dla gmin - moduł 1

0.11MB

xls Zał. 2a oferta konkursowa dla gmin - moduł 2

0.1MB

xls Zał. 2b oferta konkursowa dla podmiotów niegminnych - moduł 2

0.11MB

xls Zał. 3 oferta konkursowa - moduł 3

0.11MB

xls Zał. 4 oferta konkursowa - moduł 4

0.11MB

xls Zał. 5 oferta zbiorcza - moduł 1

0.11MB

xls Zał. 6 oferta zbiorcza - moduł 2

0.1MB

xls Zał. 7 oferta zbiorcza - moduł 3

0.1MB

xls Zał. 8 oferta zbiorcza - moduł 4

0.11MB

xls Zał. 9 sprawozdanie wojewódzkie

0.15MB

jpg Zał. 10 wzór informacji

0.82MB

pdf Zał. 10 wzór informacji

0.78MB

jpg Zał. 11 logo pion

0.22MB

pdf Zał. 11 logo pion

0.4MB

jpg Zał. 11 logo poziom

0.13MB

pdf Zał. 11 logo poziom

0.38MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.11.2018 16:20
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 27.11.2018 16:20
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji