W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym,
o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

CEL PROGRAMU

W ramach Programu realizowane są trzy moduły:

1 Moduł dla dzieci i młodzieży;

2 Moduł dla osób dorosłych (za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego);

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (za realizację zadań wynikających z modułu 3 Programu odpowiada minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania).

Moduł 1 i 2 -  zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obejmuje pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł  3  - to wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

SPOSÓB REALIZACJI

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program dofinansuje także posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym
z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Program zapewnia ponadto pozyskanie:

 • dodatkowych środków na dowóz posiłków  - w ramach modułu 2 wójt (burmistrz, prezydent miasta) może pozyskać zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych
  z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie dla osób, które same nie mogą odebrać posiłku bądź skorzystać w miejscu spożywania posiłku, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;
 • dodatkowych środków dla gmin, które prowadzą samodzielnie stołówki szkolne - wójt (burmistrz, prezydent miasta) może pozyskać zwiększenie dotacji do 5% dla gminy realizującej posiłek w stołówkach przez siebie prowadzonych bezpośrednio.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ogólna kwota środków z budżetu państwa przewidziana w całym okresie realizacji Programu wyniesie 2 750 000 tys. zł, rocznie 550 mln zł, w tym:

 • na realizację modułów 1 i 2 Programu w latach 2024-2028 przewidziano 2 550 000 tys. zł  z budżetu państwa (rocznie 510 mln zł),
 • na realizację modułu 3 Programu w latach 2024-2028 przewidziano 200 000 000 zł 
  z budżetu państwa (rocznie 40 mln zł).

Materiały

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.02.2024 13:41 Departament Komunikacji i Promocji
Pierwsza publikacja:
22.02.2019 15:09 Biuro Promocji
{"register":{"columns":[]}}