W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. tarczy antykryzysowej

26.03.2020

Jesteśmy o krok od wejścia w życie pakietu rozwiązań, które mają być ogromnym wsparciem dla przedsiębiorców i pracowników w najbliższych miesiącach. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania w tej sprawie. – Wierzymy, że tzw. tarcza antykryzysowa pozwoli ochronić zatrudnienie i zachować płynność finansową w firmach – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Projekt tarczy trafił do Sejmu i Rady Dialogu Społecznego.

Briefing w KPRM na temat Tarczy Antykryzysowej. Na zdjęciu minister Marlena Maląg

Tzw. tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań skierowanych przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników składający się z 5 filarów. To bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych.

– Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga od nas pełnej mobilizacji. Oprócz oczywiście najważniejszej troski o zdrowie i życie naszych obywateli, stajemy dzisiaj przed wielkim wyzwaniem, jakim jest zbliżający się wielkimi krokami kryzys gospodarczy. Zaakceptowany przez Radę Ministrów pakiet – tzw. tarcza antykryzysowa – zawiera szereg rozwiązań, które mamy nadzieję, pozwolą zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10 proc. PKB.

– Tzw. tarcza antykryzysowa to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resorty rozwoju, finansów i kierowane przeze mnie Ministrostwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie tylko poszerzają i rozwijają one niektóre występujące już rozwiązania. To także nowe mechanizmy wspierające m.in. przedsiębiorców i pracodawców w tym trudnym okresie – wskazuje minister Marlena Maląg.

Główne założenia pakietu dla przedsiębiorców i pracowników:

 • pokrycie przez państwo składek do ZUS przez 3 miesiące za:
  • osoby pracujące w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br.
  • osoby samozatrudnione o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.
 • świadczenie postojowe w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS)

O co chodzi w poszczególnych rozwiązaniach?

Przedstawiamy szczegóły wybranych rozwiązań, które znalazły się w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie tzw. tarczy antykryzysowej.

Przejęcie przez państwo opłacania składek do ZUS przez 3 miesiące

Państwo – na 3 miesiące – przejmie opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby pracujące w ok. 700 tys. mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 r. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

– Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy. Ze zwolnienia ze składek będą mogli skorzystać również samozatrudnieni o przychodzie w lutym br. poniżej 15 681 zł, czyli poniżej 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r., zarejestrowani i prowadzący działalność przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnieni również zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego – nieoskładkowanego i nieopodatkowanego – w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł. Jednak jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z umowy cywilnoprawnej lub z umów wyniósł mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywania tej umowy lub umów cywilnoprawnych – tłumaczy minister Marlena Maląg. Jak dodaje, samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.). Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19
 • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

– Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł – podkreśla minister Marlena Maląg.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników –  będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Rodzicu, dostaniesz dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada przyznanie kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia. Zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

– Projekt zawiera przepis umożliwiający Radzie Ministrów – w formie rozporządzenia – wydłużenie okresu pobiegania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni, a to rozwiązanie uelastyczni mechanizm wydłużenia okresu pobiegania zasiłku opiekuńczego – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

– To bardzo istotne rozwiązanie. Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców, wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt zakłada wydłużenie okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych – do 30 dni od dnia odwołania tego stanu – wylicza minister Marlena Maląg.

Ważne

Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś rodzicem i zajmujesz się dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte? Poszukujesz informacji na temat przysługujących Ci praw i dedykowanych rozwiązań zaprojektowanych przez rząd w celu zwalczania skutków epidemii? Śledź nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe serwisy to sprawdzone i pewne źródło informacji na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem

Więcej informacji na: gov.pl/rodzina oraz gov.pl/koronariwus.