W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póź. zm.). Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
    w dziedzinie pomocy społecznej.

31 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomocy Społecznej  VIII kadencji, w którym uczestniczyła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Przewodniczącą Rady została Pani Prof. Dr hab. Barbara Kromolicka. Do prezydium Rady zostali także wybrani:  Pani Prof. Uniwersytetu Łódzkiego. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder,  Pan Michał Guć Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Ks. Marek Dec Zastępca Dyrektora CARITAS Polska.

Podczas pierwszego posiedzenia Członkowie Rady Pomocy Społecznej wstępnie omówili zagadnienia z zakresu polityki społecznej, którymi powinna zająć Rada VIII kadencji.

Skład Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji 2017-2020

1.Prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka-Przewodnicząca - Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

2. Ks. Maciej Szmuc - Dyrektor CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

3. Jolanta Szynkarczuk - Dyrektor OIK w Gorzowie Wielkopolskim

4. Hanka Stamm - Dyrektor MGOPS w Solcu Kujawskim

5. Krystyna Grzybicka - Dyrektor DPS oraz ŚDS w Elblągu

6. Danuta Zawilla - Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

7. Beata Krzesińska - Dyrektor PCPR w Oleśnicy

8. Anna Gromska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

9. Dariusz Czechowski - Kierownik OPS Włoszczowa

10. Maria Nowak - Doradca ds. Polityki Senioralnej i Społecznej I Wicewojewody Śląskiego

11. Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

12. Michał Guć-Wiceprzewodniczący - Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich

13. Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder Prof. Nadzw. UŁ-Wiceprzewodnicząca - Profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

14. Dr.hab. Anna Fidelus Prof. UKSW - Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, Profesor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

15. Ks. Marek Dec-Sekretarz - Zastępca Dyrektora CARITAS POLSKA

16. Andrzej Barszcz - Dyrektor MOPS w Radomsku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych OPS RAZEM

17. Paweł Maczyński - Starszy specjalista pracy socjalnej OPS Ursynów m. st. Warszawy, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

18. Czesław Smalcerz - Dyrektor MOPS w Jaworznie, Stowarzyszenie Samorządowych OPS FORUM

19. Andrzej Smulczyński - Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Rada Pomocy Społecznej kontakt:

Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Tel.: 22-661-14-17         

email: daria.wojdak@mrpips.gov.pl

 

Materiały

Harmonogram prac Rady Pomocy Społecznej w roku 2018
Harmonogram​_prac​_Rady​_Pomocy​_Społecznej​_w​_roku​_2018.docx 0.02MB
Opinia RPS do Sprawozdania Programu Przeciwdziałania Pomocy Rodzinie za lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r
1​_Opinia​_RPS​_do​_Krajowego​_Sprawozdania​_05092018.docx 0.02MB
Stanowisko Rady na prośbę PCPR
2​_STANOWISKO​_RADY​_NA​_PROSBĘ​_PCPR-VI​_2018.docx 0.02MB
Stanowisko RPS do projektu ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
3​_Stanowisko​_​_RPS​_do​_projektu​_ustawy​_o​_wrispz-ver2.docx 0.05MB
Opinia dotycząca mieszkań chronionych
4​_RPS​_-opinia​_dot​_mieszkań​_chronionych.docx 0.03MB
Opinia dotycząca wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną do ZSK, który został złożony za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez Fundację VCC
5​_Opinia​_dotycząca​_wniosku​_o​_włączenie​_kwalifikacji​_rynkowej​_„Opiekowanie​_się​_pełnoletnią​_osobą​_zależną​_do​_ZSK.docx 0.02MB
Opinia Caritas dotycząca wniosku o właczenie kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną do ZSK,
6​_Opinia​_Caritas​_Polska​_dotycząca​_wniosku​_o​_włączenie​_kwalifikacji​_rynkowej​_„Opiekowanie​_się​_pełnoletnią​_osobą​_zależną​_do​_ZSK.doc 0.08MB
Opinia dotycząca wniosku o właczenie kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną do ZSK - tabela
7​_Opinia​_dotycząca​_wniosku​_o​_włączenie​_kwalifikacji​_rynkowej​_„Opiekowanie​_się​_pełnoletnią​_osobą​_zależną​_do​_ZSK-​_tabela.docx 0.03MB
Plan zadań Rady Pomocy Społecznej
8​_Plan​_​_zadań​_-​_Rady​_Pomocy​_Społecznej.docx 0.02MB
Opinia RPS do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
9​_Opinia​_Rady​_-​_ustawa​_o​_wspieraniu​_rodziny​_i​_systemie​_pieczy​_zastępczej.docx 0.05MB
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
10​_uwagi​_do​_projektu​_rozporządzenia​_Ministra​_Rodziny,​_Pracy​_i​_Polityki​_Społecznej​_z​_dnia​_22032017r​_zmieniającego​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_domów​_pomocy​_społecznej.docx 0.02MB
Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja programu "Za życiem"
11​_uwagi​_do​_projektu​_ustawy​_o​_zmianie​_niektórych​_ustaw​_w​_związku​_z​_realizacją​_programu​_Za​_życiem.docx 0.04MB
Uwagi do projektu Ustawy o zmianie Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 14 listopada 2017 roku
12​_uwagi​_do​_projektu​_Ustawy​_o​_zmianie​_Ustawy​_o​_Pomocy​_Społecznej​_oraz​_Ustawy​_o​_Ochronie​_Zdrowia​_Psychicznego​_z​_dnia​_14​_listopada​_2017​_roku.docx 0.02MB
Uwagi dotyczące ponoszenia kosztów sądowych w egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych
13​_ws​_ponoszenia​_kosztów​_sądowych​_w​_egzekucji​_należności​_od​_dłużników​_alimentacyjnych.docx 0.02MB
Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 31 marca 2017
14​_protokół​_31​_marca​_2017.docx 0.02MB
Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 3 października 2017 r.
15​_protokół​_3102017.docx 0.02MB
Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 19 marca 2018 r.
17​_protokół​_19​_marca​_2018.docx 0.02MB
Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 5 czerwca 2018 r.
18​_protokół​_5​_czerwca​_​_2018.docx 0.02MB
Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 9 października 2018 r.
19​_protokół​_910​_​_2018​_-AAAAKorekta.docx 0.02MB
Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 18 grudnia 2018 r.
20​_protokół​_​_1812​_2018​_AAAAAKorekta.docx 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej Karta A
wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_specjalnej​_KARTA​_A.doc 0.04MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.05.2019 12:57 Jacek Szczepaniak
Pierwsza publikacja:
17.05.2019 12:57 Jacek Szczepaniak