Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póź. zm.). Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
    w dziedzinie pomocy społecznej.

31 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomocy Społecznej  VIII kadencji, w którym uczestniczyła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Przewodniczącą Rady została Pani Prof. Dr hab. Barbara Kromolicka. Do prezydium Rady zostali także wybrani:  Pani Prof. Uniwersytetu Łódzkiego. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder,  Pan Michał Guć Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Ks. Marek Dec Zastępca Dyrektora CARITAS Polska.

Podczas pierwszego posiedzenia Członkowie Rady Pomocy Społecznej wstępnie omówili zagadnienia z zakresu polityki społecznej, którymi powinna zająć Rada VIII kadencji.

Skład Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji 2017-2020

1.Prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka-Przewodnicząca - Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

2. Ks. Maciej Szmuc - Dyrektor CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

3. Jolanta Szynkarczuk - Dyrektor OIK w Gorzowie Wielkopolskim

4. Hanka Stamm - Dyrektor MGOPS w Solcu Kujawskim

5. Krystyna Grzybicka - Dyrektor DPS oraz ŚDS w Elblągu

6. Danuta Zawilla - Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

7. Beata Krzesińska - Dyrektor PCPR w Oleśnicy

8. Anna Gromska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

9. Dariusz Czechowski - Kierownik OPS Włoszczowa

10. Maria Nowak - Doradca ds. Polityki Senioralnej i Społecznej I Wicewojewody Śląskiego

11. Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

12. Michał Guć-Wiceprzewodniczący - Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich

13. Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder Prof. Nadzw. UŁ-Wiceprzewodnicząca - Profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

14. Dr.hab. Anna Fidelus Prof. UKSW - Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, Profesor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

15. Ks. Marek Dec-Sekretarz - Zastępca Dyrektora CARITAS POLSKA

16. Andrzej Barszcz - Dyrektor MOPS w Radomsku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych OPS RAZEM

17. Paweł Maczyński - Starszy specjalista pracy socjalnej OPS Ursynów m. st. Warszawy, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

18. Czesław Smalcerz - Dyrektor MOPS w Jaworznie, Stowarzyszenie Samorządowych OPS FORUM

19. Andrzej Smulczyński - Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Rada Pomocy Społecznej kontakt:

Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Tel.: 22-661-14-17         

email: daria.wojdak@mrpips.gov.pl

 

docx Harmonogram prac Rady Pomocy Społecznej w roku 2018

0.02MB

docx Opinia RPS do Sprawozdania Programu Przeciwdziałania Pomocy Rodzinie za lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r

0.02MB

docx Stanowisko Rady na prośbę PCPR

0.02MB

docx Stanowisko RPS do projektu ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

0.05MB

docx Opinia dotycząca mieszkań chronionych

0.03MB

docx Opinia dotycząca wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną do ZSK, który został złożony za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez Fundację VCC

0.02MB

doc Opinia Caritas dotycząca wniosku o właczenie kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną do ZSK,

0.08MB

docx Opinia dotycząca wniosku o właczenie kwalifikacji rynkowej „Opiekowanie się pełnoletnią osobą zależną do ZSK - tabela

0.03MB

docx Plan zadań Rady Pomocy Społecznej

0.02MB

docx Opinia RPS do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

0.05MB

docx Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

0.02MB

docx Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja programu "Za życiem"

0.04MB

docx Uwagi do projektu Ustawy o zmianie Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 14 listopada 2017 roku

0.02MB

docx Uwagi dotyczące ponoszenia kosztów sądowych w egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych

0.02MB

docx Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 31 marca 2017

0.02MB

docx Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 3 października 2017 r.

0.02MB

docx Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 19 marca 2018 r.

0.02MB

docx Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 5 czerwca 2018 r.

0.02MB

docx Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 9 października 2018 r.

0.02MB

docx Protokół z posiedzenia Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji z dnia 18 grudnia 2018 r.

0.02MB

doc Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej Karta A

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.05.2019 12:57
Osoba publikująca: Jacek Szczepaniak
Zmodyfikowano: 17.05.2019 12:57
Osoba modyfikująca: Jacek Szczepaniak