Statystyka za rok 2017

Sprawozdanie MRPiPS-03 za 2017 r.

Zawiera informację:

1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia  - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub pobytem czasowym udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
6. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną.
7. Powody przyznania pomocy.
8. Typy rodzin objętych pomocą społeczną.
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym - finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną (stan w ostatnim dniu okresu spraowzdawczego).
10. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym - finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną (stan w ostatnim dniu okresu spraowzdawczego).

Plik do pobrania

 

xls MRPiPS-03_za_2017.xls

0.48MB

Wybrane informacje o ponadgminnych oraz gminnych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i placówkach całodobowej opieki - stan na dzień 31.12.2017 r.

Sprawozdanie MRPiPS-05 za 2017 r.

Plik do pobrania

xls MRPiPS-05 za 2017 r.

9.93MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 10:22
Osoba publikująca: Jacek Szczepaniak
Zmodyfikowano: 18.02.2019 10:22
Osoba modyfikująca: Jacek Szczepaniak