W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

W marcu niższe bezrobocie

04.04.2019

W marcu br. liczba bezrobotnych ponownie spadła poniżej miliona i wynosi obecnie 986 tys. osób. To o 30,7 tys. mniej niż w lutym. Z miesiąca na miesiąc rośnie też liczba osób aktywnych na rynku pracy. Wbrew przewidywaniom przeciwników programu „Rodzina 500+” ten nie dezaktywuje matek. Statystyki pokazują, że coraz więcej kobiet pracuje, znacznie też spadła stopa bezrobocia wśród kobiet. Zmienia się też sytuacja osób niepełnosprawnych – minister Elżbieta Rafalska podpisała program opieki wytchnieniowej.

Briefing dot. sytuacji na rynku pracy w marcu.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu marca br. 5,9 proc. To o 0,2 pkt proc. mniej niż w lutym br. i o 0,7 pkt proc. mniej niż w marcu 2018 r. Jak to wygląda w liczbach? W marcu br. liczba bezrobotnych wyniosła 986 tys. – o 30,7 tys. mniej niż w lutym i o 106,2 tys. mniej niż w marcu 2018 r.

– Największy spadek bezrobocia w marcu br. (w porównaniu do miesiąca poprzedniego) zanotowano w województwie lubuskim – o 4,9 proc. (1,1 tys. osób) – zaznacza minister Elżbieta Rafalska.

Spadek bezrobocia w marcu spowodowany był rozpoczęciem się prac sezonowych w okresie wiosennym z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe. Z drugiej strony w rejestrach bezrobotnych pozostają dziś najtrudniejsi klienci, których najtrudniej zaktywizować.

Coraz więcej aktywnych zawodowo

Bardzo dobra sytuacja gospodarcza kraju wraz ze skutecznymi działaniami urzędów pracy aktywizującymi osoby bezrobotne przyczyniają się do tego, że z miesiąc na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy. Zgodnie z wynikami BAEL w IV kwartale 2018 r. pracowało 16 mln 409 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Jest to o 129 tys. więcej niż w IV kwartale 2015 r.

– Warto to zwrócić uwagę również na inne dane dotyczące aktywności zawodowej – tym razem kobiet. A te pokazują, że wprawdzie nadal aktywność zawodowa, jak i wskaźnik zatrudnienia kobiet są niższe niż mężczyzn, niemniej jednak na przestrzeni ostatnich czterech lat wskaźniki te uległy poprawie. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet (osoby pracujące i bezrobotne zainteresowane podjęciem pracy) wzrósł z 48,4 proc. w 2015 r. do 48,6 proc. w okresie III kwartałów 2018 r. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł natomiast w tym samym okresie z 44,7 proc. do 46,8 proc.

Znacząco spadła stopa bezrobocia wśród kobiet: z 7,7 proc. w 2015 r. do 3,8 proc. w okresie III kwartałów 2018 r. Tempo spadku bezrobocia kobiet jest wprawdzie słabsze niż mężczyzn, co nie jest zjawiskiem zaskakującym, gdyż w okresie dobrej koniunktury gospodarczej wyższa dynamika spadku bezrobocia cechuje mężczyzn, ale w okresach pogorszenia sytuacji również oni bardziej dotkliwie odczuwają tego skutki. Ciekawy jest fakt, że z roku na rok rośnie liczba kobiet - pracodawców. Wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2015 roku było ich 187 tysięcy, podczas gdy w  2018 r. już prawie 202 tysiące (III kw.).

Młodzi i starsi na rynku pracy

Od początku 2016 r. do końca 2018 r. z aktywnych form rynku pracy skorzystało  676 tys. osób do 30 r. życia, czyli ponad połowa ogółu objętych aktywnymi programami. Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni ostatnich kilku lat młodzi do 30 r. ż. stanowili ponad połowę zaktywizowanych bezrobotnych, podczas gdy ich udział wśród bezrobotnych wynosił ok. 27 proc.

Młodzi mogą korzystać także z programu „Gwarancje dla młodzieży”, który ma na celu zapewnienie wszystkim osobom w wieku do 30 lat  dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.

W związku z podjęciem ww. działań sytuacja na rynku pracy osób młodych do 30 roku życia uległa znaczącej poprawie. Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych do 30 r. życia spadła o ponad 45 proc.  - z ponad 459 tys. w końcu 2015 r. do 252 tys. w końcu 2018 r. W tym czasie współczynnik aktywności zawodowej wzrósł w tej grupie z 52,4 proc. w 2015 r. do 54,5 proc. w okresie III kwartałów 2018 r., a  wskaźnik zatrudnienia z 45 proc. do 50,3 proc. Stopa bezrobocia spadła natomiast z 14,2 proc. w 2015 r. do 7,6 proc. w 2018 r.  (III kwartał).

Rynek pracy to jednak również osoby starsze. – Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza konieczności wycofania się z rynku pracy. Osoby starsze, którym zdrowie na to pozwala, mogą dalej pracować, także po osiągnięciu wieku emerytalnego i przejściu na emeryturę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które osiągnęły powszechny minimalny wiek emerytalny, mogą łączyć pobieranie świadczenia z dalszą aktywnością zawodową, bez żadnych ograniczeń dotyczących wymiaru etatu czy wysokości dochodów – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości. W samym 2018 r. liczba pracujących emerytów wzrosła o 40,6 tys. osób, tj. o 9 proc., w porównaniu do 2017 r. (dane ZUS). W sumie ok. 494,4 tys. osób w Polsce łączy już pobieranie świadczenia emerytalnego z pracą. Na koniec 2018 r., niemal 9 na 10 pracujących emerytów (ok. 427 tys.), to osoby, które przekroczyły już minimalny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn). Wśród pracujących emerytów, którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, niemal 2/3 stanowią kobiety (64,6 proc.).

Opieka wytchnieniowa

Podpisany przez minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską program opieki wytchnieniowej to duży krok w kierunku poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Z programu będą mogli skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Na realizację programu zarezerwowano 110 mln zł.

– Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom, żeby mogli choć chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę. Ponad 1 mln osób posiada prawomocne orzeczenie lub wyrok sądu o znacznym stopniu niepełnosprawności. W systemie figuruje też ponad 220,8 tys. dzieci niepełnosprawnych (do 16 lat). To bardzo duża grupa ludzi, którzy potrzebują wsparcia – podkreśla minister Elżbieta Rafalska.

Program adresowany jest do gmin i powiatów. Zakłada finansowe wsparcie samorządów (do 80 proc. kosztów realizacja zadania) w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej – w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

W 2019 roku ustalono limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa – bez kryterium dochodowego.

Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia – za kolejne 240 godzin opieki zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

Materiały

Stopa bezrobocia w województwach w marcu 2019 r.
Bezrobocie​_w​_marcu​_2019.xlsx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.04.2019 09:43 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
04.04.2019 09:43 Biuro Promocji