W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie w czasie epidemii koronawirusa

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z mocą obowiązywania do 26 kwietnia br. Wcześniej funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych (od 11 marca) oraz dziennych opiekunów (od 2 kwietnia) było zawieszone na podstawie poleceń wydawanych przez wojewodów na podstawie ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

29 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy ww. nowelizacji działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 5 maja 2020 r.

Od 6 maja 2020 r. podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zadawane przez podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi związane z ponownych uruchamianiem żłobków, klubów dziecięcych oraz punktów opieki świadczonej przez dziennych opiekunów:

1. Czy muszę wznowić działalność prowadzonej przez mnie instytucji opieki od 6 maja? Czy jest to obowiązek?

To indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie. Otwarte mogą być tylko instytucje, w których zapewniono realizację wytycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Na jakiej podstawie mam podjąć decyzję o wznowieniu działalności opiekuńczej?

W pierwszej kolejności zweryfikuj czy możesz zapewnić realizację wytycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po drugie, zbierz (zdalnie np. telefonicznie lub mailowo) informacje od rodziców o liczbie dzieci, które po otwarciu instytucji byłyby powierzone opiece oraz na jaki czas.

Po trzecie pamiętaj, że kluczowa jest współpraca podmiotu prowadzącego instytucję opieki z inspekcją sanitarną. Decyzja o uruchomieniu oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa powinna zostać skonsultowana z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

3. Czy muszę ograniczać liczbę dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna, a jeśli tak to na podstawie jakich kryteriów?

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2020 r. (trzecia aktualizacja),
grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej Sali. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

  1. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  2. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

Pamiętaj o regularnym śledzeniu komunikatów o sytuacji epidemiologicznej w danym regionie oraz przestrzegaj wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Gdzie mogę się poradzić i uzyskać informację czy warunki, które zapewniam są bezpieczne i zgodne z wytycznymi?

Decyzję o ponownym otwarciu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o zastosowaniu poszczególnych środków bezpieczeństwa skonsultuj z lokalną powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

5. Czy pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych/przyłbic oraz rękawiczek w czasie przebywania na terenie instytucji i sprawowania opieki?

Nie, pracownicy nie mają takiego obowiązku, ale powinny być one dostępne w razie konieczności ich użycia. Konieczne natomiast jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie pracy z dziećmi – dozowniki z płynami do dezynfekcji muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci. Natomiast dzieci powinny często myć ręce wodą z mydłem, o co ma obowiązek dbać opiekun.

6. Jak często mam dezynfekować sprzęt i jak prowadzić prace porządkowe?

Codziennie muszą być dezynfekowane ciągi komunikacyjne, dezynfekowane powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy łóżeczek lub leżaczków, poręcze krzeseł
i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).

Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

7. Co mam zrobić jeśli podejrzewam, że dziecko przyprowadzone przez rodzica może być chore?

Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem. W trakcie zbierania informacji od rodziców o chęci przyprowadzenia dziecka do instytucji po jego uruchomieniu, poinformuj rodzica o tej wytycznej.

8. Co mam zrobić jeżeli pracownik zaobserwuje u siebie niepokojące objawy podczas sprawowania opieki nad dziećmi lub niepokojące objawy zostaną zaobserwowane u dziecka?

W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu/podopiecznego  objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy/ dziecko od zajęć i odesłać transportem indywidualnym (w przypadku dziecka w porozumieniu z rodzicem) do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik/ podopieczny powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Osoba niesamodzielna powinna mieć na ten czas zapewnioną stałą opiekę. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi/ podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki.

Zaleca się ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.), których dotykał.  Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9. Czy firma cateringowa dostarczająca posiłki do przedszkola/żłobka zawsze musi je dostarczać z jednorazowymi sztućcami? Czy mogę jednak korzystać jak do tej pory z naczyń i sztućców przedszkolnych i myć je tak jak dotychczas?

W „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „zalecenie dot. stosowania/zapewnienia przez firmy cateringowe pojemników i sztućców jednorazowych dotyczy takich placówek opieki, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń 
i porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków.

Jeżeli więc posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w przedszkolu/żłobku na talerze, i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że:

·         naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60oC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma - wyparzanie gorącą wodą po myciu)

·         lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.

10. Czy w przypadku przebywania w jednej sali trzech grup po ośmioro dzieci obowiązkowe jest oddzielenie trzeciej grupy od dwóch pozostałych?

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 2020 r. nie nakładają obowiązku oddzielenia trzeciej grupy dzieci od dwóch pozostałych – jest to zalecenie. Podejmując decyzję o wprowadzeniu ewentualnego rozdzielania należy brać przy tym pod uwagę sytuację epidemiologiczną w gminie (czy na terenie gminy występują zachorowania, czy mają tendencję spadkową).

11. Czy opiekunowie mogą wyjść z dziećmi poza teren instytucji opieki, np. do parku?

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 2020 r., zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne, plac zabaw poza terenem danego podmiotu (należy przy tym stosować się do wytycznych GIS).

12. Czy osoby w wieku powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi mogą być angażowane w zajęcia opiekuńcze?

Dotychczasowy zakaz został zniesiony aktualizacją wytycznych GIS z 4 czerwca 2020 r., został zastąpiony zaleceniem, aby w miarę możliwości nie angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Materiały

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS III​_aktualizacja z dnia 2 lipca 2020 r.
Wytyczne​_przeciwepidemiczne​_GIS-żłobki​_prezdszkola​_III​_aktualizacja.pdf 4.16MB
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. - druga aktualizacja
Wytyczne​_przeciwepidemiczne​_GIS​_04062020​_żłobki​_przedszkola​_-​_Druga​_aktualizacja.pdf 3.63MB
Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja
Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf 0.10MB
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wytyczne​_dla​_instytucji​_opieki​_nad​_dziećmi​_w​_wieku​_do​_lat​_3​_29-04.pdf 1.19MB
Rozporządzenie​_MRPiPS​_z​_dnia​_10​_kwietnia​_2020​_r
Rozporządzenie​_MRPiPS​_z​_dnia​_10​_kwietnia​_2020​_r​_w​_sprawie​_czasowego​_ograniczenia​_funkcjonowania​_form​_opieki​_nad​_dziećmi​_w​_wieku​_do​_lat​_3.pdf 0.85MB
Rozporządzenie​_MRPiPS​_z​_dnia​_29​_kwietnia​_2020​_r
Rozporządzenie​_MRPiPS​_z​_dnia​_29​_kwietnia​_2020​_r​_zmieniające.pdf 0.50MB