W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Mniejszości narodowe i etniczne w woj. warmińsko-mazurskim

grafika postacie różnokolorowe trzymają się za ręce

Do zadań Wojewody Warmińsko –Mazurskiego zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym należy:
•    koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 poz. 1464) Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustanowił
Panią Anetę Łapińską pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Informacje/ wydarzenia 2021 r.

30.04.2021

30 kwietnia 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Wykaz dotacji celowych na realizację w 2021 r. zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

W Załączniku wykaz dotacji docelowych przyznanych na projekty z woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Materiały

Zał​_Pr​_Romski​_-​_Wykaz​_dotacji​_celowych​_na​_2021r
Zał​_Pr​_Romski​_-​_Wykaz​_dotacji​_celowych​_na​_2021r.xlsx 0.07MB

30.03.2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu zostanie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Więcej informacji uzyskać można na specjalnej stronie internetowej – https://spis.gov.pl/

 

 

25.03.2021

III edycja konkursu Narodowego Centrum Kultury- „Odkryj Swój Skarb”

„Odkryj Swój Skarb” – to III edycja konkursu organizowanego przez NCK na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej.

Do konkursu zgłaszać można działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat (od 1 stycznia 2018 r. do 15 marca 2021 r.), dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z:

 • niematerialnym dziedzictwem kultury,
 • niematerialnym dziedzictwem mniejszości narodowych etnicznych i religijnych,
 • materialnym dziedzictwem kultury,
 • dziedzictwem przyrodniczym,
 • edukacją w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej za wspólne dziedzictwo.

Termin zgłoszeń: do 25 kwietnia 2021 r.

W tym roku dla laureatów i wyróżnionych przygotowano dwie nagrody:

 • Warsztat połączony z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa lub podobny wraz z uroczystym wręczeniem dyplomów w Warszawie;
 • Uczestnictwo w specjalnie przez nas przygotowanych webinarach.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie NCK- https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/konkurs-2021

 

23.03.2021

Komisja Wojewódzka ds. opiniowania wniosków dot. Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

 

 

Materiały

Załącznik​_nr​_1​_do​_Zarządzenia​_nr​_88
Załącznik​_nr​_1​_do​_Zarządzenia​_nr​_88.pdf 0.09MB
Zarządzenie​_nr​_88​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego
Zarządzenie​_nr​_88​_Wojewody​_Warmińsko-Mazurskiego.pdf 0.11MB

 

 

Informacje Archiwalne

12.02.2021

Zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w zespole ds. opiniowania wnioskówskładanych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez podmioty uprawnione, w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057), do udziału w pracach Komisji Wojewódzkiej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z ogłoszeniem przez MSWiA naboru wnioskówo dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 roku w ramach Programu integracji społeczneji obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Planowany termin posiedzenia Komisji Wojewódzkiej: 9 kwietnia 2021 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać w terminie do 15 marca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Formularz zgłoszenia należy dostarczyć do Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

 • tradycyjnie na adres: Al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn;
 • za pomocąe-PUAP lub CU na adres: /WMURZADWOJ/skrytka lub /WMURZADWOJ/SkrytkaESP (zgłoszenie winno być bezwzględnie opatrzone podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych / potwierdzone profilem zaufanym.).

Uwaga: Stosownie do zapisu art. 15 ust. 2d ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąceudziałw konkursie.

Szczegółowe informacje możnauzyskać pod numerem telefonu: (89) 52 32 552.

Posiedzenie odbędziesię przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz prosimy o posiadanie własnego długopisu i notesu.

 

Z wyrazami szacunku

Artur Chojecki
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

  

20.01.2021

 Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - szkolenie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki zaprasza przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, na spotkanie online dot. Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Spotkanie  szkoleniowe  przedstawiciela Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z osobami zainteresowanymi założeniami nowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce  na lata  2021-2030 oraz trybem naboru wniosków odbędzie się o godz. 10.00 w poniedziałek 25 stycznia 2021 r.
Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-szkoleniowy. Odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams (planowany czas trwania spotkania – 1 godzina).
Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem  w ww. spotkaniu do 22 stycznia 2021 r.na adres poczty elektronicznej: anilipinska@uw.olsztyn.pl.
W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz adres poczty elektronicznej. Link do spotkania zostanie Państwu udostępniony przed rozpoczęciem spotkania na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z pracownikiem Biura Wojewody - Panią Agnieszką Nilipińską (anilipinska@uw.olsztyn.pl, 89 52-32-552).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do zgłoszenia swojego udziału.

Informacja równiez na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/programu-integracjispoleczneji-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030

 

Rada Ministrów uchwaliła nowy Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów uchwaliła program wieloletni „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Więcej informacji: Nowy Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030