W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Mniejszości narodowe i etniczne w woj. warmińsko-mazurskim

Do zadań Wojewody Warmińsko –Mazurskiego zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym należy:
•    koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem.

W celu realizacji powyższych zadań, wojewoda współdziała z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości, oraz opiniuje programy na rzecz mniejszości, a także zachowania i rozwoju języka.
Za język regionalny w rozumieniu powyższej ustawy oraz zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, uważa się język, który jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa oraz różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów. Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustanowił Panią Edytę Olszewską pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020

Materiały

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141 ze zm.)
ustawa​_o​_mniejszościach​_narodowych​_i​_etnicznych​_oraz​_o​_języku​_regionalnym.rtf 0.15MB
Kodeks dobrych praktyk pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych
Kodeks​_dobrych​_praktyk​_pełnomocnika​_wojewody​_do​_spraw​_mniejszości​_narodowych​_i​_etnicznych​_.pdf 0.61MB