W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Mniejszości narodowe i etniczne w woj. warmińsko-mazurskim

Do zadań Wojewody Warmińsko –Mazurskiego zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym należy:
•    koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
•    podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustanowił Panią Edytę Olszewską pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Informacje/ wydarzenia 2020 r.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zamieszczono informację o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. 


Wnioski należy składać pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, w następujących terminach:

  • o udzielenie dotacji podmiotowych, na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy - do dnia 31 sierpnia 2020 r.[1]
  • udzielenie dotacji  celowych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy - do dnia 14 września 2020 r.[2]

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie MSWiA:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html

Ewentualne pytania można kierować na adres:

sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl

 

Dotacja z MSWiA na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Stypendia dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich w Szczecinku zaprasza do udziału w konkursie stypendialnym dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym

 https://www.gov.pl/attachment/aee7abc8-24a3-401a-8751-0af9ff463bdb

  • Zarządzenie nr 342 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

https://www.gov.pl/attachment/092adb93-b31c-443f-99e3-7b2f1c448b59

 

 

Inne informacje

  • Kodeks dobrych praktyk pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

https://www.gov.pl/attachment/2117d438-3bec-4a9a-837b-82016a386220