W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uprawnienia i powinności

11_UPRAWNIENIA_I_POWINNOŚCI

Prawa pracodawcy

 • Harmonogram szkoleń żołnierzy pełniących TSW.

Każdy z pracodawców ma możliwość zapoznania się z wykazem dni szkoleniowych swojego pracownika. Jest on sporządzany do 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym pełniona będzie służba TSW. Pracownik ma obowiązek zapoznać pracodawcę z wykazem tych dni. Ma też obowiązek informowania pracodawcy o wszelkich zmianach tych terminów.  Dodatkowo, w przypadku wezwania pracownika do pełnienia służby w trybie natychmiastowego stawiennictwa, zawiadamia się niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę żołnierza. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania żołnierzowi wynagrodzenia za dni, w których pełnił służbę w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Na ten czas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego.

 • Świadczenia pieniężne na rzecz Pracodawcy, zatrudniającego pracownika – Terytorialsa.

Pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków (rekompensatę) z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo Terytorialsa lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, który jest zatrudniony u tego pracodawcy. 

 • Zwrot pieniędzy przysługuje m.in. za:
  • przeszkolenie pracownika, który będzie pełnił zastępstwo (zarówno koszty dotyczące zatrudnienia nowej osoby, jak i pracownika już zatrudnionego, który ma pełnić obowiązki podczas nieobecności pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową),
  • wszelkie opłaty wynikające z przeprowadzenia badań przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy,
  • przydzielenie odzieży ochronnej, obuwia, etc. – jeśli wynika to z przepisów prawa,
  • zapewnienie koniecznych ubezpieczeń, związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu.

Świadczenie pieniężne dla pracodawcy nie obejmuje wynagrodzenia wypłacanego zastępującemu pracownikowi.

 • W celu uzyskania zwrotu ww.  kosztów, pracodawca musi:
  • złożyć wniosek w sprawie wypłaty świadczenia do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW), właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające poniesione koszty,
  • wniosek musi być złożony nie później niż 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza z pełnienia TSW rotacyjni

Dodatkowo pracodawca może ubiegać się również o zwrot kosztów odprawy wypłacanej jednorazowo Terytorialsowi będącemu żołnierzem rezerwy w momencie powołania do pełnienia TSW.

Obowiązki pracodawcy

Jednym z założeń terytorialnej służby wojskowej jest dążenie do sprawnego połączenia obowiązków pracownika ze służbą wojskową. Dlatego też niezwykle ważne są wszelkie uwagi kierowane ze strony pracodawców. Poniżej opisane zostały obecnie obowiązujące rozwiązania, które pomagają uporządkować prawa i obowiązki pracodawców wobec pracowników – Terytorialsów.

 • Ochrona stosunku pracy.

W okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do terytorialnej służby wojskowej, a przed jej zakończeniem – pracodawca nie może zwolnić ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Ochrona ta nie przysługuje jednak pracownikowi, jeżeli pracodawca ma podstawy by rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

 • Urlopy i dni wolne od pracy dla pracownika – Terytorialsa.

Szkolenie Terytorialsów odbywa się zazwyczaj w weekendy, tak by zminimalizować niedogodności związane z nieobecnością pracownika – Terytorialsa w pracy. Jednak w momencie powołania do terytorialnej służby wojskowej, ochotnik odbywa szkolenie, które może być realizowane w formie ciągłego szkolenia (więcej informacji na temat długości trwania tego szkolenia w rozdziale Wojska Obrony Terytorialnej – podstawowe informacje). Pracodawca udziela wówczas pracownikowi urlopu bezpłatnego6 na okres trwania szkolenia z zachowaniem wszystkich uprawnień, które wynikają ze stosunku pracy z wyjątkiem wynagrodzenia.

 • Odprawa dla pracownika – Terytorialsa.

Każdy pracownik, powołany do pełnienia TSW otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Przyjmuje się, że odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia powinna wynosić połowę miesięcznej płacy pracownika – Terytorialsa, tzn. wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia powołania. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Odprawa podlega opodatkowaniu.