W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Maluch 2012

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2012”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH 2012”.

1. W ramach konkursu „MALUCH 2012” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

2. Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 40 000 000 zł.

3. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w Programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Środki partnerów gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są na równi z wkładem własnym gminy.

4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2012 r., przy czym termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2013 r.

5. Dotacje przyznawane są w dwóch turach konkursu.

5.1. Terminy składania ofert:

tura 1: do dnia 16 marca 2012 r.,
tura 2: do dnia 15 czerwca 2012 r.,

5.2. W przypadku, gdy kwota zapotrzebowania na dotację w ofertach zakwalifikowanych do postępowania konkursowego przekroczy kwotę przeznaczoną na Program w roku 2012, wybór ofert do dofinansowania nastąpi według jednolitych kryteriów w skali kraju.

5.3. W przypadku, gdy środki przeznaczone na Program w roku 2012 zostaną wyczerpane w wyniku zakwalifikowania do dofinansowania ofert zgłoszonych w pierwszej turze, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza zamknięcie konkursu i anuluje drugą turę zgłaszania ofert.

5.4. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Urzędu Wojewódzkiego, a także na podany adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej żłobkom: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
2) na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

- w następujących terminach:

tura 1: do dnia 20 kwietnia 2012 r., 

tura 2: do dnia 5 sierpnia 2012 r.

7. Gminy zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres nie krótszy niż 5 lat od końca roku, w którym te miejsca zostały udostępnione dzieciom - w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, a w przypadku lokali dziennych opiekunów - nie krótszy niż 2 lata. W przypadku dofinansowania szkolenia opiekuna dziennego, gmina zobowiązana jest do zawarcia z nim umowy.

8. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2012”.

9. Program MALUCH w 2012 r. skoordynowany jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, który wspierać będzie (do 85 % kosztów projektu) m.in. funkcjonowanie tych nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH, które związane są z powrotem do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także usługi świadczone przez dziennego opiekuna. Projekty podmiotów, które uzyskały wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w ramach Programu MALUCH, będą premiowane w postępowaniu konkursowym w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet I Działanie 1.5. Ponadto, wydatki poniesione ze  środków budżetowych pochodzących z programu MALUCH, a także środków własnych beneficjenta związane z tworzeniem instytucji opieki nad dziećmi, mogą stanowić wkład własny beneficjenta w konkursie w ramach Działania 1.5, o ile mieszczą się w definicji cross-financing i zostaną poniesione w okresie realizacji projektu współfinansowanego w ramach Działania 1.5 POKL. Więcej informacji, dotyczących konkursu w ramach Działania 1.5 POKL można uzyskać na stronie www.kapitalludzki.gov.pl. Program MALUCH wspiera finansowo tworzenie nowych miejsc, natomiast PO KL 2007-2013 Priorytet I Działanie 1.5 wspomaga przede wszystkim funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc.

 

Materiały

Program Maluch 2012
DSR​_Maluch2012​_Resortowy​_Program​_Maluch​_2012.pdf 1.92MB
Regulamin konkursu Maluch 2012
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_konkursu.doc 0.29MB
Regulamin - zał. 1A oferta część A
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_1A​_Oferta​_czesc​_A.xls 0.09MB
Regulamin - zał. 1B oferta część B
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_1B​_Oferta​_czesc​_B.doc 0.06MB
Regulamin - zał. 2-SDO-A oferta szkolenia dziennych opiekunów część A
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_2-SDO-A​_Oferta​_szkolenia​_dziennych​_opiekunow​_-​_czesc​_A.xls 0.06MB
Regulamin - zał. 2-SDO-B oferta szkolenia dziennych opiekunów część B
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_2-SDO-B​_Oferta​_szkolenia​_dziennych​_opiekunow​_-​_czesc​_B.doc 0.05MB
Regulamin - zał. 3 sprawozdanie z realizacji zadania
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_3​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_zadania.doc 0.12MB
Regulamin - zał. 4 sprawozdanie szkolenie dziennego opiekuna
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_4​_Sprawozdanie​_-​_szkolenie​_dziennego​_opiekuna.doc 0.07MB
Regulamin - zał. 5 sprawozdanie z funkcjonowania
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_5​_Sprawozdanie​_z​_funkcjonowania.doc 0.04MB
Regulamin - zał. 6 sprawozdanie z wykorzystania dotacji
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_6​_Sprawozdanie​_z​_wykorzystania​_dotacji.doc 0.11MB
Regulamin - zał. 7 kody gmin wg GUS
DSR​_Maluch​_2012​_Regulamin​_-​_zalacznik​_7​_kody​_gmin​_wg​_GUS.xls 0.20MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2018 16:16 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
27.11.2018 16:16 Biuro Promocji