W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

MALUCH+ 2019 - pytania i odpowiedzi

1. Które jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach modułu 1a?

O dofinansowanie w module 1a mogą ubiegać się gminy, powiaty i województwa.

Dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł.

2. Które jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach modułu 1b?

O dofinansowanie w module 1b mogą ubiegać się gminy, powiaty i województwa.

Dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

3. Kto może ubiegać się dofinansowanie z programu „MALUCH+” 2019 do tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna?

Ofertę konkursową dotyczącą dofinansowania do tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna może złożyć:

- jednostka samorządu terytorialnego (moduł 1a i 1b)

- osoba fizyczna (moduł 3)

- osoba prawna (moduł 3)

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (moduł 3)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa, że dziennym opiekunem może być osoba fizyczna:

- prowadząca działalność na własny rachunek

- zatrudniana przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jakie weszły w życie 1 stycznia 2018 r., rozszerzyły krąg osób mogących być dziennym opiekunem o osobę fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek, o osobę fizyczną zatrudnianą przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, o osobę fizyczną zatrudnianą przez osobę fizyczną oraz instytucje publiczne.

4. Czy istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc opieki w istniejącym żłobku lub klubie dziecięcym?

Zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jakie weszły w życie 1 stycznia 2018 r., pozwalają na prowadzenie żłobka w lokalu, w którym jest co najmniej jedno pomieszczenie. Oznacza to, że od początku 2018 r. w żłobku nie muszą być co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Należy pamiętać, że zarówno w żłobku jak i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci. Żłobki mogą wykorzystać dotychczasową sypialnię na pomieszczenie do pobytu dzieci, co pozwoli na zwiększenie liczby miejsc opieki. Dopiero powstające żłobki również dzięki tej zmianie mogą tworzyć większą liczbę miejsc opieki.

Sposobem na zwiększenie liczby miejsc opieki jest także zwiększenie powierzchni przeznaczonej na pobyt dzieci poprzez rozbudowę, nadbudowę, przebudowę obiektu budowlanego.

5. Czy funkcjonowanie w gminie powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki jest kryterium dostępu do modułu 1b?

Nie. Może to być jedno z kryteriów podziału środków. Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki mogą składać ofertę konkursową. W przypadku powiatu lub województwa nie stosuje się ww. wskaźnika.

6. Czy w module 2 podając liczbę dzieci w niegminnych żłobkach i klubach dziecięcych dotowanych przez gminę w stosunku do liczby niegminnych miejsc opieki w gminie uwzględnia się także dotowane przez gminę dzieci uczęszczające do niegminnych żłobków i klubów dziecięcych na terenie innej gminy?

W ofercie konkursowej do modułu 2 wskazywana jest przeciętna miesięczna liczba dotowanych przez gminę dzieci zamieszkałych na terenie gminy (składającej ofertę) i uczęszczających do niegminnych żłobków i klubów dziecięcych znajdujących się na terenie gminy (składającej ofertę) i innych gmin w stosunku do liczby niegminnych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w  danej gminie.

7. W jaki sposób oferty składają podmioty współpracujące z uczelniami?

1)     Podmiot współpracujący z uczelnią składa, w ramach danego modułu, ofertę łącznie na wszystkie miejsca opieki we wszystkich instytucjach (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) mieszczących się na terenie jednej gminy, z wyodrębnieniem w oddzielnym wierszu każdej instytucji, wpisanej w osobnej pozycji rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów lub planowanej do wpisu.
2)    Jeśli podmiot współpracuje z więcej niż jedną uczelnią i chciałby ubiegać się o dofinansowanie w ramach modułu 3 i 4, to składa tyle ofert z iloma uczelniami współpracuje (np. jeśli współpracuje z dwiema uczelniami, to składa dwie oferty).
3)    Podmiot współpracujący z uczelnią może złożyć ofertę i w ramach modułu 4 (na funkcjonowanie miejsc opieki) i w ramach modułu 3 (na utworzenie nowych miejsc i ich funkcjonowanie).

8. Czy osoby fizyczne, które chcą utworzyć instytucję opieki i pozyskać dofinansowane z modułu 3 muszą na dzień składania oferty prowadzić działalność gospodarczą?

Nie jest to wymagane. Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 5.5.5. programu „MALUCH+” 2019, koszty w przypadku osób fizycznych są kwalifikowalne, gdy są ponoszone w okresie prowadzenia przez te osoby działalności fizycznej.

9. Gdzie należy wskazać wnioskowaną kwotę dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki?

Kwota ta zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, zatem nie wykazuje się jej na formularzu oferty konkursowej.

10. Jakie koszty zaliczają się do kosztów pośrednich w przypadku tworzenia miejsc opieki oraz funkcjonowania miejsc opieki?

Koszty pośrednie w zadaniu tworzenia miejsc opieki: koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, koszty certyfikacji i  pozwoleń, koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów.

Koszty pośrednie w zadaniu polegającym na funkcjonowania miejsc opieki: koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów.

11. Czy dokumentacja projektowa może być kosztem kwalifikowalnym?

W ramach modułu 1 i 3 dokumentacja projektowa może być uznana za koszt kwalifikowalny, o ile dotyczy przedmiotu dofinansowania, którym może być w zależności od modułu wykonywanie obiektu budowlanego, odbudowa, rozbudowa i nadbudowa, a także roboty budowlane takie, jak przebudowa lub remont, które stanowią koszt kwalifikowalny związany z tworzeniem nowych miejsc opieki (w zależności od modułu).  

12. Czy podmiot składający ofertę ma obowiązek wykazać wkład własny w zadaniu polegającym na tworzeniu miejsc opieki? Co może być wkładem własnym?

Oferent musi wykazać co najmniej 20% wkładu własnego w zadaniu polegającym na tworzeniu miejsc opieki. Wkładem własnym są środki finansowe, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. W przypadku pozyskania przez oferenta środków finansowych innych niż środki własne i wnioskowane/przyznane dofinansowanie, dla potrzeb określenia udziału dofinansowania w kosztach realizacji zadania, środki z innych źródeł są na równi traktowane ze środkami własnymi podmiotu.

13. Czy warunkiem otrzymania dofinansowania jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Wniesienie zabezpieczenia jest obowiązkowe w przypadku modułu 3 i 4, natomiast w przypadku modułu 1 oraz modułu 2 wojewoda może zażądać wniesienia zabezpieczenie. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej z form (lub w formach) wskazanych przez wojewodę – w formie weksla, weksla in blanco, hipoteki, zastawu lub gwarancji bankowej (jest to katalog zamknięty).
W przypadku modułu 3 i 4 zabezpieczenie powinno być, z zastrzeżeniem weksla in blanco, ustanowione na kwotę nie mniejszą niż wysokość przyznanego dofinansowania. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy dokonywany jest po rozliczeniu dofinansowania i zwrocie ewentualnych należności wraz z odsetkami po 5-letnim okresie trwałości w przypadku modułu 3. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy dokonywany jest po rozliczeniu dofinansowania i zwrocie ewentualnych należności wraz z odsetkami w przypadku modułu 4.

14. Kogo dotyczy i ile trwa okres trwałości?

Beneficjenci modułu 1 i 3 są zobowiązani do zapewnienia po 2019 r. funkcjonowania miejsc opieki powstałych z udziałem środków edycji 2019 przez okres 5 lat, czyli do 31 grudnia 2024 r.

Okres trwałości nie dotyczy beneficjentów modułu  2 i 4.

15. W jaki sposób należy obliczyć kwotę zwrotu w przypadku niedochowania okresu trwałości?

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki oznacza, że przynajmniej 60% miejsc wskazanych w umowie jest wykorzystywanych („obsadzonych”) przez okres 5 lat. Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu z tytułu niedotrzymania okresu trwałości jest kwota dofinansowania na tworzenie miejsc.

Jeśli w okresie trwałości co najmniej 60% miejsc nie będzie wykorzystanych (nie będzie 60% zapisanych dzieci w stosunku do miejsc, na które zostało przyznane dofinansowanie), beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanych środków finansowych za nieobsadzone miejsca utworzone z programu. Zwrot ten następuje w proporcjonalnej wysokości do liczby niewykorzystanych miejsc za każdy miesiąc niewykorzystania miejsc na poziomie 60% w stosunku do miejsc wskazanych w umowie. Zatem, od liczby nowoutworzonych miejsc wskazanych w umowie z wojewodą należy odjąć liczbę miejsc wykorzystanych (miesięcznie). Powstałą różnicę należy pomnożyć przez miesięczną kwotę dofinansowania.
W związku z tym, że program mówi o maksymalnej kwocie dotacji na jedno miejsce (ogólnie, bez określania kwoty w ujęciu miesięcznym) oraz w związku z tym, że ta kwota może być różna w przypadku poszczególnych beneficjentów, to należy ją wyliczać indywidualnie, według podanego schematu:

kwota dotacji na utworzenie 1 miejsca / okres trwałości w miesiącach

W podanym wzorze jego wynik to kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki w ujęciu miesięcznym. Zatem, jeśli (przykładowo) dotacja na utworzenie 1 miejsca to 5 000 zł, a okres trwałości to 60 miesięcy (5 lat * 12 miesięcy = 60 miesięcy), miesięczna kwota dofinansowania na 1 miejsce wynosi:

5 000 zł / 60 miesięcy = 83,33 zł

Następnie należy policzyć jaka jest różnica między liczbą miejsc faktycznie utworzonych (np. 10 miejsc) a liczbą miejsc obsadzonych (np. 4 miejsca) w ujęciu miesięcznym. Powstałą różnicę (6 miejsc) należy pomnożyć przez ww. kwotę (83,33 zł), co daje miesięczną kwotę zwrotuw wysokości 500 zł.

16. Czy wymóg trwałości w ramach modułu 1a i 1b dotyczy również miejsc dla dzieci niepełnosprawnych?

Tak. Jednak w okresie trwałości, w przypadku niewykorzystania miejsc utworzonych w ramach modułu 1 przez dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, możliwe jest objęcie opieką dzieci spoza tej grupy. Dzieci z grupy docelowej muszą mieć zapewnione pierwszeństwo przy naborze.

 

 

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.12.2018 09:10 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
20.12.2018 09:10 Biuro Promocji