MALUCH+ 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

  1. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.
  2. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).
  3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może również ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.
  2. Termin składania ofert:

– dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
  3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.
  4. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.
  5. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

UWAGA! W przypadku oferty konkursowej modułu 1a i 1b (tabela 1) dane dotyczące liczby dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS (stan na dzień 30.06.2018 r.) podaje się na podstawie tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. (stan w dniu 30 VI)”

pdf Program Maluch+ 2019

1.1MB

xls Zał. 1a - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 1a - dla jst)

0.12MB

xls Zał. 1b - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 1b - dla jst)

0.12MB

xls Zał. 2 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 2 - dla jst)

0.11MB

xls Zał. 3 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 3 - dla podmiotów innych niż jst)

0.11MB

xls Zał. 4 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 4 - dla podmiotów innych niż jst)

0.11MB

xls Zał. 5a - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 1a)

0.12MB

xls Zał. 5b - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 1b)

0.12MB

xls Zał. 6 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 2)

0.11MB

xls Zał. 7 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 3)

0.12MB

xls Zał. 8 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 4)

0.11MB

doc Zał. 9 - wzór umowy z Wojewodą

0.07MB

docx Zał. 10 - program inwestycji

0.02MB

doc Zał. 11 - oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (moduł 1a)

0.02MB

doc Zał. 12 - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (moduł 2 - oświadczenie tylko dla gmin)

0.03MB

doc Zał. 13 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1a)

0.03MB

doc Zał. 14 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1a)

0.03MB

doc Zał. 15 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1b)

0.03MB

doc Zał. 16 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1b)

0.03MB

doc Zał. 17 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 2)

0.04MB

doc Zał. 18 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 2)

0.03MB

doc Zał. 19 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 3)

0.04MB

doc Zał. 20 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 3)

0.04MB

doc Zał. 21 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 4)

0.03MB

doc Zał. 22 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 4)

0.03MB

docx Zał. 23 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 1)

0.02MB

docx Zał. 24 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 2)

0.02MB

docx Zał. 25 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 3)

0.02MB

docx Zał. 26 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 4)

0.02MB

xlsx Zał. 27 - zbiorcze oświadczenia rodziców o pomniejszaniu opłat (moduł 3 i 4)

0.21MB

xlsx Zał. 28 - indywidualne oświadczenie rodzica o pomniejszeniu opłat (moduł 3 i 4)

0.02MB

xlsx Zał. 29 - zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców (moduł 3 i 4)

0.21MB

xls Zał. 30 - sprawozdanie wojewódzkie

0.21MB

pdf Zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania pdf

5.92MB

jpg Zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania jpg

2.95MB

pdf Zał. 32 - logo pion pdf

0.4MB

jpg Zał. 32 - logo pion jpg

0.22MB

pdf Zał. 32 - logo poziom pdf

0.38MB

jpg Zał. 32 - logo poziom jpg

0.13MB

zip Załączniki do programu Maluch+ 2019 (paczka)

10.25MB

docx Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich

0.03MB

Article List

Przykładowe oferty konkursowe

Tutaj znajdziesz przykładowe oferty konkursowe dla modułu 1a, 1b, 2, 3, 4.

MALUCH+ 2019 - pytania i odpowiedzi

Wyniki konkursu "MALUCH+" 2019

27,6 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3! Tyle miejsc powstanie dzięki programowi „MALUCH+” 2019. Prawie 74,6 tys. miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania, w tym ponad 700 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2018 09:27
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 18.12.2018 09:27
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji