W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

MALUCH+ 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

  1. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.
  2. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).
  3. Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może również ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji),

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc.

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2019 r.
  2. Termin składania ofert:

– dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.

– dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

  1. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
  3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.
  4. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2024 r.
  5. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

UWAGA! W przypadku oferty konkursowej modułu 1a i 1b (tabela 1) dane dotyczące liczby dzieci w rocznikach 1-2 w gminie wg GUS (stan na dzień 30.06.2018 r.) podaje się na podstawie tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. (stan w dniu 30 VI)”

Materiały

Program Maluch+ 2019
DSR​_Maluch+​_2019​_-​_program​_Maluch+2019.pdf 1.10MB
Zał. 1a - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 1a - dla jst)
DSR​_MALUCH2019​_Zał​_1a​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2019.xls 0.12MB
Zał. 1b - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 1b - dla jst)
DSR​_Zał​_1b​_oferta​_konkursowa​_dla​_jedn​_sam​_2019.xls 0.12MB
Zał. 2 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 2 - dla jst)
Zał​_2​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2019.xls 0.11MB
Zał. 3 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 3 - dla podmiotów innych niż jst)
DSR​_Zał​_3​_oferta​_konkursowa​_dla​_podm​_pryw​_2019.xls 0.11MB
Zał. 4 - oferta konkursowa MALUCH+ 2019 (moduł 4 - dla podmiotów innych niż jst)
DSR​_Zał​_4​_-​_oferta​_konkursowa​_dla​_podmiotow​_innych​_niz​_jst​_2019.xls 0.11MB
Zał. 5a - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 1a)
DSR​_Zał​_5a​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1a​_2019.xls 0.12MB
Zał. 5b - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 1b)
DSR​_Zał​_5b​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1b​_2019.xls 0.12MB
Zał. 6 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 2)
Zał​_6​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_2​_2019.xls 0.11MB
Zał. 7 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 3)
DSR​_Zał​_7​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_3​_2019.xls 0.12MB
Zał. 8 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 4)
DSR​_Zał​_8​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_4​_2019.xls 0.11MB
Zał. 9 - wzór umowy z Wojewodą
DSR​_Zał​_9​_umowa​_z​_wojewoda​_2019.doc 0.07MB
Zał. 10 - program inwestycji
DSR​_Zał​_10​_program​_inwestycji.docx 0.02MB
Zał. 11 - oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (moduł 1a)
Zał​_11​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_braku​_instytucji​_na​_terenie​_gminy.doc 0.02MB
Zał. 12 - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (moduł 2 - oświadczenie tylko dla gmin)
DSR​_Zał​_12​_-​_m2​_gminy​_-​_oświadczenie​_o​_liczbie​_dotowanych​_dzieci​_w​_niepubl​_żłobkach​_i​_klubach.doc 0.03MB
Zał. 13 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1a)
DSR​_Zał​_13​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.doc 0.03MB
Zał. 14 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1a)
DSR​_Zał​_14​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy.doc 0.03MB
Zał. 15 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1b)
DSR​_zał​_15​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.doc 0.03MB
Zał. 16 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1b)
DSR​_Zał​_16​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Fund​_Pracy.doc 0.03MB
Zał. 17 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 2)
zał​_17​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.doc 0.04MB
Zał. 18 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 2)
DSR​_zał​_18​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Fund​_Pracy.doc 0.03MB
Zał. 19 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 3)
Zał​_19​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przycjęciu​_dotacji.doc 0.04MB
Zał. 20 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 3)
DSR​_zał​_20​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu.doc 0.04MB
Zał. 21 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 4)
DSR​_zał​_21​_-​_m4​_-oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.doc 0.03MB
Zał. 22 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 4)
DSR​_zał​_22​_-​_m4​_-oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu.doc 0.03MB
Zał. 23 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 1)
DSR​_Zał​_23​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_​_(moduł​_1).docx 0.02MB
Zał. 24 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 2)
DSR​_Zał​_24​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_(moduł​_2).docx 0.02MB
Zał. 25 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 3)
DSR​_Zał​_25​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_(moduł​_3).docx 0.02MB
Zał. 26 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 4)
DSR​_Zał​_26​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_(moduł​_4).docx 0.02MB
Zał. 27 - zbiorcze oświadczenia rodziców o pomniejszaniu opłat (moduł 3 i 4)
DSR​_Zał​_27​_-​_zbiorcze​_oświadcz​_rodziców​_o​_pomniejszaniu​_opłat​_(moduł​_3​_i​_4).xlsx 0.21MB
Zał. 28 - indywidualne oświadczenie rodzica o pomniejszeniu opłat (moduł 3 i 4)
DSR​_Zał​_28​_-​_indywidualne​_oświadcz​_rodzica​_o​_pomniejszeniu​_opłat​_(moduł​_3​_i​_4).xlsx 0.02MB
Zał. 29 - zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców (moduł 3 i 4)
DSR​_Zał​_29​_-​_zbiorcza​_tabela​_do​_potwierdzeń​_przelewów​_dokumentujących​_obniżenie​_opłat​_(moduł​_3​_i​_4).xlsx 0.21MB
Zał. 30 - sprawozdanie wojewódzkie
DSR​_Zał​_30​_-​_sprawozdanie​_wojewodzkie​_2019.xls 0.21MB
Zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania pdf
DSR​_zał​_31​_-​_wzór​_informacji​_o​_korzystaniu​_z​_dofinansowania​_pdf.pdf 5.92MB
Zał. 31 - wzór informacji o korzystaniu z dofinansowania jpg
DSR​_zał​_31​_-​_wzór​_informacji​_o​_korzystaniu​_z​_dofinansowania​_jpg.jpg 2.95MB
Zał. 32 - logo pion pdf
DSR​_Zał​_32​_-​_Logo​_pion.pdf 0.40MB
Zał. 32 - logo pion jpg
DSR​_zał​_32​_-​_​_Logo​_pion.jpg 0.22MB
Zał. 32 - logo poziom pdf
DSR​_Zał​_32​_-​_Logo​_poziom.pdf 0.38MB
Zał. 32 - logo poziom jpg
DSR​_Zał​_32​_-​_Logo​_poziom.jpg 0.13MB
Załączniki do programu Maluch+ 2019 (paczka)
DSR​_MaluchZałączniki​_Maluch+​_2019.zip 10.25MB
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
DSR​_kontakty​_do​_UW​_ws​_MALUCH​_2019.docx 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.12.2018 09:27 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
18.12.2018 09:27 Biuro Promocji
{"register":{"columns":[]}}