W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki konkursu "MALUCH+" 2019

27,6 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3! Tyle miejsc powstanie dzięki programowi „MALUCH+” 2019. Prawie 74,6 tys. miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania, w tym ponad 700 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2019 „MALUCH+” do 450 mln zł. Większa pula środków pozwoli na utworzenie 27,6 tys. miejsc opieki oraz na dofinansowanie funkcjonowania ponad 73,8 tys. miejsc dla dzieci pełnosprawnych oraz 734 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Edycja programu „MALUCH+“ 2019 składa się z czterech modułów. W module pierwszym o środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Moduł 1 składa się z modułu 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w gminie nie przekraczała 3 mln zł. Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekraczała 5 mln zł lub nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczyło utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekraczała 3 mln zł.

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jakie zapotrzebowanie zgłoszono w ramach modułów?

Na tworzenie nowych miejsc:

 1. moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) –  75 945 237,24 zł,
 2. moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 73 655 798,66 zł,
 3. moduł 3 (dla podmiotów inne niż jednostki samorządu terytorialnego) –
  184 452 904,20 zł.

W przypadku modułów 2 i 4 przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc podmioty nie zgłaszały zapotrzebowania na środki finansowe, gdyż kwota dofinansowania miała zostać określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, a jedynie przekazywały informacje o liczbie miejsc w instytucjach i okresie w jakim będą funkcjonowały. W ramach modułów dotyczących funkcjonowania zgłosiły potrzebę dofinansowania:

 1. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 19 398 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 390 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
 2. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 54 451 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 344 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?

 

Na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc w ramach Programu MALUCH+” 2019 przeznacza się 375 758 391,94  zł, z tego:

 1.  moduł 1a (dla jednostek samorządu terytorialnego) –  76 218 037,24 zł,
 2. moduł 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 74 269 898,66 zł,
 3. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 36 697 250,00 zł,
 4. moduł 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 122 878 256,04 zł,
 5. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego)
  – 65 694 950,00 zł.

Zgodnie z punktem 6.1.1.Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

 

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2019 MODUŁ 1a:
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 1a (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty ze 112 gmin dotyczące 2 781 miejsc opieki, na łączną kwotę 75 945 237,24 zł w obszarze tworzenia miejsc. Kwota na dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 76 218 037,24 zł, z tego 75 945 237,24 zł na tworzenie miejsc opieki i 272 800,00 zł na ich funkcjonowanie.

 

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2019 MODUŁ 1b:
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 1b (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty z 99 gmin dotyczące 4 163 miejsc opieki, na łączną kwotę 73 655 798,66 zł na tworzenie.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1b Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 74 269 898,66 zł, z tego 73 655 798,66 zł na tworzenie miejsc opieki i 614 100,00 zł na ich funkcjonowanie.

 

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2019 MODUŁ 2:
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) wpłynęły oferty z 362 gmin od jednostek samorządu terytorialnego na 19 398 miejsc opieki z  instytucji opieki dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 390 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy zakwalifikowanym przez wojewodów. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 2 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza
36 697 250,00 zł.

 

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2019 MODUŁ 3:
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 3 (utworzenie w 2019 r. przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), wpłynęły oferty od 741 podmiotów dotyczące 20 644 miejsc opieki, na łączną kwotę 184 452 904,20 zł w obszarze tworzenia nowych miejsc.  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów. Wysokość dofinansowania do tworzenia miejsc opieki zależy od liczby uzyskanych punktów w następujących obszarach:

1) liczba miejsc opieki w gminie  w stosunku do liczby miejsc dzieci w wieku 1-2 lata – użłobkowienie (punktacja od 0 do 1, gdzie 0 pkt przypisano największej wartości a 1 pkt najmniejszej wartości)

2) liczba instytucji opieki (punktacja od 0 do 1 pkt, gdzie 0 pkt przypisano największej wartości a 1 najmniejszej wartości)

3) sytuacja na lokalnym rynku pracy – stopa bezrobocia (punktacja od 0 do 1 pkt, gdzie 0 przypisano najmniejszej wartości a 1 największej wartości).

Instytucja mogła otrzymać do 3 punktów. Instytucje otrzymały od 0,690 do 2,842 punktów. Instytucje z liczbą punktów od 1,760 do 2,842 otrzymały dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na środki dofinansowania do tworzenia miejsc. Instytucje z liczbą punktów od 0,690 do 1,745 otrzymały dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w wysokości 20% wnioskowanego zapotrzebowania na środki do tworzenia miejsc opieki.

Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania nowych miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko.

Łącznie na moduł 3 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza
122 878 256,04 zł, z tego 114 795 456,04 zł na tworzenie miejsc opieki i 8 082 800,00 zł na funkcjonowanie miejsc.

 

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2019 MODUŁ 4:
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 4, wpłynęły oferty od 2 212 podmiotów dotyczące funkcjonowania miejsc opieki dla 54 451 dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki oraz dla 344 dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznacza się 100 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka.

Łącznie na moduł 4 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza
65 694 950,00 zł.

Materiały

MALUCH+ 2019 moduł 1a wyniki
MALUCH2019​_moduł​_1​_a.xlsx 0.04MB
MALUCH+ 2019 moduł 1b wyniki
MALUCH2019​_moduł​_1​_b​_wyniki.xlsx 0.05MB
MALUCH+ 2019 moduł 2 wyniki
moduł​_2​_wyniki.xlsx 0.08MB
MALUCH+ 2019 moduł 3 wyniki
MALUCH2019​_moduł​_3​_wyniki.xlsx 0.24MB
MALUCH+ 2019 moduł 4 wyniki
MALUCH+2019​_moduł​_4​_wyniki.xlsx 0.26MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.03.2019 14:20 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
15.03.2019 14:20 Biuro Promocji