W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pytania i odpowiedzi o program "Rodzina 800 +"

Od 1 lutego br. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego programu "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy 2024/2025, trwający od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 r. Program ma charakter powszechny -  świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody, czy liczbę dzieci w rodzinie. Komu i na jaki okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze? Gdzie i jak złożyć wniosek? Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto  może  skorzystać  z programu  "Rodzina  800+"

Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 800 +" przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

O świadczenie to mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec) oraz opiekun faktyczny (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

O świadczenie wychowawcze 800+ mogą ubiegać się także osoby sprawujące pieczę zastępczą, tj.: rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. 

W  jakiej  wysokości  przysługuje  świadczenie  wychowawcze ?

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Wysokość świadczenia wychowawczego została podwyższona z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł i ulega zmianie z urzędu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze sam zmieni jego wysokość, bez konieczności składania przez rodziców/opiekunów dodatkowego wniosku. 

Osoby  uprawnione do świadczenia wychowawczego będą je otrzymywać w nowej wysokości począwszy od 1 stycznia 2024 r. 

W przypadku gdy rodzice sprawują, zgodnie z orzeczeniem sądu, opiekę naprzemienną  nad dzieckiem  w porównywalnych i powtarzających się okresach, to oboje otrzymają świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego (od 1 stycznia 2024 r. będzie to 400 zł/mc).

Ponadto, w przypadku urodzenia się dziecka albo ukończenia przez dziecko 18 roku życia, świadczenie  za dany miesiąc zostanie przyznane i wypłacone tylko za tę część miesiąca który przypada odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka albo do dnia ukończenia  przez dziecko 18 roku życia.

Czy  świadczenie  wychowawcze  jest  przyznawane  w  oparciu o kryterium  dochodowe  ?

Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

Kiedy mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku , wniosek należy złożyć w terminie: 1 luty - 30 czerwca.

Jeśli osoba złoży wniosek na nowy okres w terminie do 30 kwietnia danego roku, to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja - 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie 1 czerwca - 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Ważne: Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca, to prawo do świadczenia wychowawczego zostanie jej ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. 

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

 • w przypadku złożenia wniosku w lipcu danego roku, ZUS przyzna świadczenie od lipca i wypłaci je do dnia 30 września tego roku ,
 • w przypadku złożenia wniosku w sierpniu danego roku, ZUS przyzna świadczenie od sierpnia i wypłaci je do dnia 31 października tego roku,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ww. terminy składania i rozpatrywania wniosków dotyczą również osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Gdzie  i  w  jakiej  formie złożę  wniosek  o  świadczenie   wychowawcze  ?

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie wychowawcze, można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywć się będzie w formie bezgotówkowej.

W  jaki  sposób  mogę  złożyć  wniosek  o  świadczenie wychowawcze online?

Obecnie funkcjonują trzy kanały elektronicznego składania wniosków, tak jak w latach ubiegłych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze, przez Internet można złożyć przez:

 • platformę PUE ZUS
 • portal informacyjno -usługowy Emp@tia
 • bankowość elektroniczną.

Dodatkowo, w 2022 r. wprowadzona została możliwość elektronicznego złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na urządzeniach mobilnych za pomocą mobilnej aplikacji mZUS - więcej o aplikacji znajdziesz na stronie www.zus.pl/mzus

Skąd będzie wiadomo że ZUS rozpatrzył wniosek rodzica i przyznał świadczenie wychowawcze na nowy okres?

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie prowadzone przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi osoba znajdzie na swoim profilu na PUE ZUS. Przyznanie przez ZUS  świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ile czasu ma ZUS na przyznanie i wypłatę świadczenia na  nowy okres ?

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku :

 • od 1 lutego do 30 kwietnia – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca ,
 • od 1 do 31 maja  – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca ,
 • od 1 do 30 czerwca  -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia ,
 • od 1 do 31 lipca  – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września,
 • od 1 do 31 sierpnia  – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia  - do 31 października.
W jaki sposób ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze?

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

W jakim czasie należy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?

Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. 

Ważne!
W przypadku dzieci urodzonych do 31 maja 2024 r. rodzice składają dwa wnioski o świadczenie wychowawcze:

 • pierwszy na bieżący okres świadczeniowy 2023/2024, który zakończy się 31 maja 2024 r.;
 • drugi na okres świadczeniowy 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.

 

Świadczenie wychowawcze a przepisy unijne

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyznaje prawo do świadczenia wychowawczego. Świadczenie to podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jako klasyczne świadczenie rodzinne. 

Od początku okresu świadczeniowego 2022/2023, tj. od dnia 1 czerwca 2022 r., zachodzi istotna zmiana, dotycząca wpłaty świadczenia wychowawczego przyznawanego w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie przepisów krajowych, po spełnieniu warunków, świadczenie przyznawane będzie w pełnej wysokości, niezależnie od wyznaczonego przepisami unijnymi państwa pierwszeństwa. 

Przepisy o koordynacji stosuje się w przypadku, kiedy wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka mieszka lub pracuje, albo pobiera świadczenie, takie jak np. emerytura, renta, czy zasiłek dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub w niektórych przypadkach Wielkiej Brytanii. Wówczas wnioskodawca ma obowiązek wykazać powyższe informacje we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Brak powyższych danych może skutkować uznaniem przyznanego wcześniej świadczenia za nienależnie pobrane.
Ustaleniem czy i w jakim okresie w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmują się urzędy wojewódzkie. 

Jeżeli ze złożonego do ZUS wniosku wynika, że może on podlegać koordynacji unijnej, po przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, wniosek wraz z dokumentacją jest przekazywany przez ZUS do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnisokodawcy, w celu prowadzenia wymiany informacji z instytucją zagraniczną, w tym o przyznanym w Polsce w pełnej wysokości świadczeniu. 
Wnioskodawca również ma obowiązek poinformować instytucję zagraniczną o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej lub osobistej, które mają wpływ na prawo do świadczeń zagranicznych, w tym o przyznanym w Polsce świadczeniu.

Instytucje zagraniczne, właściwe do wypłaty świadczeń dla dzieci, zostały poinformowane o nowych zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego w Polsce. Świadczenie przyznawane jest w pełnej wysokości, niezależnie od państwa pierwszeństwa, określonego w przepisach unijnych. Ostateczna decyzja o ustaleniu prawa i wysokości świadczeń zagranicznych należy do instytucji je przyznających.

Podkreślić należy, iż w sprawach wniosków złożonych na okres świadczeniowy 2021/2022 (dotyczący okresu od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) właściwym do ich rozpatrzenia pozostaje Wojewoda na zasadach dotychczasowych - Wojewoda przyznaje prawo do świadczenia wychowawczego za okres pierwszeństwa instytucji polskiej do wypłaty świadczeń. 

Ponadto, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 , jeżeli wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania w urzędzie wojewódzkim lub Wojewoda przekazał wniosek do rozpatrzenia instytucji zagranicznej, nie jest wymagane złożenie wniosku po 1 stycznia 2022 r., w związku ze zmianą przepisów. 

Od 1 lutego 2022 r. można natomiast składać wnioski na okres świadczeniowy 2022/2023 (tj. dotyczący okresu rozpoczynającego się od 1 czerwca 2022 r.) i późniejsze, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłącznie drogą elektroniczną, nawet jeżeli rodzic ma nierozstrzygnięty wniosek za poprzedni okres świadczeniowy przez Wojewodę.

Przykład:
Ojciec dziecka zatrudniony jest na terytorium Niemiec, a matka dziecka jest osobą nieaktywną zawodowo w Polsce, nieobjętą z innego tytułu ubezpieczeniem społecznym. Matka zamieszkuje w Polsce wraz z dzieckiem. Rodzice dziecka pobierają niemieckie świadczenie rodzinne - Kindergeld. Po stronie niemieckiej leży pierwszeństwo do wypłaty świadczeń, jednakże w Polsce może być przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, do którego uprawniony jest rodzic dziecka niezależnie od ustalonego pierwszeństwa do wypłaty świadczeń. O przyznanym w Polsce świadczeniu urząd wojewódzki poinformuje instytucję zagraniczną, jednakże obowiązek ten spoczywa również na rodzicu. Od decyzji instytucji niemieckiej zależy wysokość świadczenia Kindergeld.​​​​​​

 

 

{"register":{"columns":[]}}