W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykaz aktów prawnych

Pobierz pliki

Materiały

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).pdf 0.81MB
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
NOWE​_Rozporządzenie​_MRPiPS​_z​_dnia​_27​_lipca​_2017​_r​_w​_sprawie​_sposobu​_i​_trybu​_postępowania​_w​_sprawach​_o​_świadczenia​_rodzinne.pdf 0.11MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497)
Rozporzadzenie​_RM​_z​_dnia​_31​_lipca​_2018​_r​_kwoty.pdf 0.23MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)
rozp​_MZ​_wzor​_becik​_2.pdf 0.45MB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniajacej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawnie pod tą opieką (Dz. U. z 2019 r. poz. 2229)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r..pdf 0.10MB
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M.P. 2019 r. poz. 1067)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M.P. 2019 r. poz. 1067).pdf 0.09MB
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1811)
rozporządzenie​_sprawozdania​_SR.pdf 0.10MB
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1810)
rozporządzenie​_sprawozdania​_zdo.pdf 0.10MB
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm)
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm).pdf 0.55MB
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)
Nowe​_Ustawa​_z​_dnia​_7​_lipca​_2017​_r​_o​_zmianie​_niektórych​_ustaw​_związanych​_z​_systemami​_wsparcia​_rodzin2.pdf 0.25MB
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Obwieszczenie​_MRPiPS​_z​_dnia​_24​_lipca​_2019​_r​_ws​_wysokości​_dochodu​_za​_rok​_2018.pdf 0.31MB
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. z 2020 r. poz.181)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2020 r. .pdf 0.34MB
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 870)
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 870).pdf 0.09MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.06.2020 16:20 Agnieszka Strzelecka
Pierwsza publikacja:
02.08.2019 11:56 Biuro Promocji