Program "Zwiedzaj i Pracuj" Chile

 

Dnia 27 lipca 2017 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Korzyści wynikające z udziału w Programie

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do młodych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Chile (w wieku od 18 do 30 lat włącznie) i umożliwia wyjazd na okres do jednego roku, stanowiący połączenie pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na poznanie kultury i stylu życia w odwiedzanym państwie z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Chile, spełniający poniższe warunki:

a) złożyli oświadczenie, iż zamierzają przebywać w państwie przyjmującym w szczególności w celu pogłębiania znajomości języka i kultury, a podjęcie pracy zarobkowej nie będzie stanowiło głównego celu pobytu;

b) w dniu złożenia wniosku mają od osiemnastu (18) do trzydziestu (30) lat włącznie;

c) nie towarzyszą im osoby pozostające na utrzymaniu;

d) posiadają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, którego okres ważności upływa nie wcześniej niż trzy (3) miesiące po zakończeniu planowanego pobytu;

e) posiadają bilet powrotny lub środki finansowe wystarczające na jego zakup;

f)  przedstawią dokumenty, poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości zgodnej z właściwymi przepisami, obowiązującymi w państwie przyjmującym;

g) uiszczą wymaganą opłatę za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy;

h) posiadają ubezpieczenie zdrowotne, wymagane w myśl stosownych przepisów, obowiązujących  w państwie przyjmującym, które będzie ważne przez cały okres pobytu;

i)  nie uczestniczyli dotychczas w Programie;

j)  przedłożyli zaświadczenie o niekaralności. 

Procedury wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby pragnące ubiegać się o udział w Programie mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie Republiki Chile w Warszawie. Informacje na temat procedury wizowej można uzyskać mailowo lub telefonicznie.   

Dane kontaktowe Ambasady Republiki Chile w Warszawie

Adres Ambasady: ul. Okrężna 62, 02-925 Warszawa

Strona internetowa Ambasady - link poniżej

Telefon kontaktowy: +48 22 858 23 30~31

Procedury wizowe dla obywateli Republiki Chile

Wnioski wizowe powinny być składane w Ambasadzie RP w Santiago de Chile. Informacja na temat procedury wizowej znajduje się w poniższym linku.

Dane kontaktowe Ambasady RP w Santiago de Chile

Adres Ambasady:Mar del Plata 2055, Providencia-Santiago

Strona internetowa Ambasady - link poniżej

Telefon kontaktowy: +56 22 82 45 000

Strona internetowa Ambasady w Chile
Procedury wizowe dla obywateli Chile
Strona internetowa Ambasady Chile

Navigation Menu

Metrics