Program "Zwiedzaj i Pracuj"

Programy "Zwiedzaj i Pracuj" cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie.

 

Porozumienia w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj" (ang. Working Holiday Programme), zawarte z myślą o młodych obywatelach RP (18 - 30 lat w momencie aplikowania do udziału w programie) zostały dotychczas podpisane przez Polskę z Republiką Chile, Republiką Korei, Japonią, Tajwanem, Australią i Nową Zelandią.  Porozumienie polsko-nowozelandzkie, podpisane w 2008 r., było pierwszym z serii zawartych przez Polskę umów w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj".

Warto wskazać w tym miejscu, że to właśnie Nowa Zelandia jest światowym prekursorem tego typu umów dwustronnych, wprowadzających roczne programy, łączące pobyt wypoczynkowy i poznanie bądź pogłębienie znajomości języka i kultury odwiedzanego państwa z jednoczesną możliwością podjęcia pracy zarobkowej o charakterze dodatkowym w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

Warunki uczestnictwa w poszczególnych programach nie są identyczne. Różnice występują m. in. w zakresie rocznych limitów wiz do udziału w programach.

Obok warunków szczególnych, takich jak konieczność uzyskania zaświadczenia do celu udziału w Programie "Zwiedzaj i Pracuj" z Australią, można wyodrębnić szereg warunków, które odnoszą się do wszystkich programów. Osoby aplikujące muszą w szczególności:

  • posiadać ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;
  • posiadać bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
  • posiadać wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego (Strony Porozumienia);
  • spełniać wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych państwa przyjmującego;
  • zakupić kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego. Ponadto, warunkiem jest, aby osoby te:
  • nie uczestniczyć uprzednio w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące, jak również miały ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyły jeszcze trzydziestu jeden (31) lat, a ponadto w trakcie pobytu w państwie przyjmującym nie mogą towarzyszyć im osoby, pozostające na ich utrzymaniu.

W podsumowaniu powyższych informacji dodać należy, że programy "Zwiedzaj i Pracuj" cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie.

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.10.2018 14:27
Osoba publikująca: Piotr Wasiak
Zmodyfikowano: 23.10.2018 14:27
Osoba modyfikująca: Piotr Wasiak