Program „Zwiedzaj i Pracuj” Republika Korei

 

Dnia 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 24 stycznia 2018 r.

Korzyści wynikające z udziału w Programie

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do młodych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei (w wieku od 18 do 30 lat włącznie) i umożliwia wyjazd na okres do jednego roku, stanowiący połączenie pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na poznanie kultury i stylu życia w odwiedzanym państwie z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Korei, spełniający poniższe warunki:

 • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa wysyłającego (Strony Porozumienia) w momencie składania wniosku o wydanie wizy;
 • przedłożyli pisemne oświadczenie, iż za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy, w okresie do dwunastu (12) miesięcy;
 • mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;
 • nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;
 • posiadają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;
 • posiadają bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
 • posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego (Strony Porozumienia);
 • spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych państwa przyjmującego;
 • zakupili kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego;
 • nie uczestniczyli uprzednio w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące;
 • uiścili wymagane opłaty za złożenie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy, oraz
 • nie figurują w rejestrze karnym.

Roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 200 (dwieście) wiz.

Procedury wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby pragnące ubiegać się o udział w Programie mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie Republiki Korei w Warszawie.

Lista dokumentów wymaganych w trakcie procedury ubiegania się o wizę:

 • wypełniony wniosek wizowy wraz z jednym zdjęciem paszportowym (3,5 x 4,5 cm, en face, białe tło)
 • paszport (oryginał i kopia pierwszej strony)
 • opłata wizowa (360 PLN, w gotówce)
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • wyciąg z konta bankowego dokumentujący środki potrzebne na pobyt w Republice Korei   (3.000 USD)
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (ostatni otrzymany dyplom lub obustronna kopia legitymacji studenckiej, gdy osoba starająca się o wizę jest studentem)
 • plan poszukiwania pracy oraz plan podróży

W przypadku pytań, dotyczących warunków udziału w Programie bądź procedury wizowej, prosimy o kontakt z Ambasadą Republiki Korei w Warszawie.

Informacja o wizie Working Holiday.

Dane kontaktowe Ambasady Republiki Korei w Warszawie

Adres Ambasady: ul. Szwoleżerów 6, 00-464 Warszawa

Strona internetowa Ambasady (link poniżej)

Telefon kontaktowy: +48 22 559 29 00~04, +48 22 559 29 34

Informacja o wizie Working Holiday
Strona internetowa Ambasady Republiki Korei

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.11.2018 10:14
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 09.11.2018 10:14
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji