W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Zwiedzaj i Pracuj Australia

EDYCJA 2020/2021

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZAŚWIADCZENIE W EDYCJI PROGRAMU ZWIEDZAJ I PRACUJ AUSTRALIA 2020/2021 JEST MOŻLIWE TYLKO ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO PONIŻEJ.

 

 

DZIĘKI DWUSTRONNEMU POROZUMIENIU,


OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R. LIMIT WIZ DLA OBYWATELI RP I AUSTRALII ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W PROGRAMIE ZOSTAŁ ZWIĘKSZONY DO POZIOMU 1500.

O udział w programie mogą ubiegać się obywatele polscy spełniający poniższe warunki:

1.   Za główny cel udziału w programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;

2.   Mają ukończone osiemnaście lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli trzydziestu jeden lat;

3.   Nie mają dzieci pozostających na ich utrzymaniu;

4.   Posiadają ważny paszport z co najmniej dwiema pustymi stronami, wydany nie wcześniej niż dziesięć lat przed złożeniem wniosku o wizę i który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt dni po zakończeniu planowanego pobytu;

5.   Posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż, lub wystarczające środki by zakupić taki bilet;

6.   Posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w programie w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;

7.   Spełniają wymogi zdrowotne określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne obejmujące opiekę szpitalną;

8.   Nie uczestniczyli wcześniej w programie „Zwiedzaj i Pracuj” w Australii;

9.   Mają wykształcenie wyższe, lub ukończyli przynajmniej dwa lata studiów licencjackich;

10. Legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

11. Przedstawią zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KTO WYDAJE ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia wydaje DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

JAK NALEŻY WNIOSKOWAĆ  O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

Składanie wniosków o zaświadczenie odbywa się poprzez formularz online, do którego link jest na górze strony.

W formularzu należy podać: imię/ imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz serię i numer paszportu.

W formularzu wnioskujący jest też zobowiązany do oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Programie.

*Uwaga! Wnioskujący odpowiada za podanie poprawnych danych.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Zgodnie z Porozumieniem między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego -  roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj”  od dnia 1 października 2019 r. wynosi 1500 ( tysiąc pięćset) wiz.

Przesłanie aplikacji o wizę po wyczerpaniu limitu 1500 wiz w danym roku będzie się wiązało z utratą dokumentów oraz kosztów wizowych.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie:https://germany.embassy.gov.au/beln/Visas_and_Migration.html

Po wyczerpaniu limitu wiz w edycji 2020/21- informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej MRPiPS.  Wstrzymane zostanie takze wydawanie zaswiadczen w ramach danej edycji.

Informację, okresowo aktualizowaną, na temat ilości wydanych wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: (http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html)

UWAGA!

Informujemy, że wnioski o zaświadczenia w ramach edycji Programu "Zwiedzaj i Pracuj "  Australia 2019/2020 (kończącej się 30 czerwca 2020 r.) będzie można składać do 19 czerwca 2020 r. włącznie,  natomiast wnioski na nową edycję Programu -  2020/2021  (zaczynającą się 1 lipca 2020 r.) będą przyjmowane od  dnia 22 czerwca 2020 r.  
Wnioski należy składać elektronicznie, za pomocą formularza online. 

DECYZJA O WYDANIU ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie wydawane  jest w oparciu o wypełniony formularz online, zawierający oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w Programie. Zaświadczenia będą wydawane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku (liczy się data wpływu do Ministerstwa do godz. 16:00 danego dnia).

*Uwaga! Uzyskanie zaświadczenia nie gwarantuje otrzymania wizy w ramach Programu!

SPOSÓB ODBIORU ZAŚWIADCZENIA

Sposób odbioru zaświadczenia należy wskazać we wniosku o wydanie zaświadczenia.

Ministerstwo  w zależności od wskazania:

  • odsyła zaświadczenie na wskazany przez wnioskodawców adres na terytorium Polski (za pokwitowaniem przez operatora pocztowego- list polecony ekonomiczny)
  • informuje telefonicznie lub mailowo o możliwości osobistego odbioru
  • wydaje osobie trzeciej, pod warunkiem, że jest upoważniona do odbioru zaświadczenia*

  * Przykładowy projekt upoważnienia dla osoby trzeciej do odbioru zaświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O WIZĘ

*Uwaga! Ministerstwo w żaden sposób nie pośredniczy w procedurze wizowej! 

Ministerstwo wydaje jedynie „Zaświadczenie”, które jest jednym z kryteriów wyznaczonych przez stronę australijską dla uzyskania wizy, w ramach programu Zwiedzaj i Pracuj

Po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez MRPiPS  osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy.

Informacje o procedurze wizowej, jak również inne przydatne informacje na temat uzyskania wizy można uzyskać w:

Europejskie Centrum Obsługi Klienta 

tel. +44 (0) 207 420 3690

Wymogi dla obywateli polskich, związane z otrzymaniem wizy australijskiej, są także opisane na stronie internetowej Departamentu Spraw Wewnętrznychhttps://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

Materiały

Informacje na temat wizy - link do strony Ambasady Australii w Berlinie
Informacja na temat ilości wydanych wiz - aktualizowana okresowo
Porozumienie Polska - Australia
porozumienie​_PL-AUS​_wersja​_edytowalna.pdf 0.27MB
Upoważnienie
Australia​_ZiP​_A​_22​_05​_Upowaznienie.docx 0.01MB
Pytania i odpowiedzi
Pytania​_i​_odpowiedzi-21​_maja.pdf 0.23MB