W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa odpowiada za koordynację w resorcie realizacji zadań z zakresu edukacji, kultury i dziedzictwa, tradycji narodowych i orężnych oraz prowadzi współpracę ze społeczeństwem. Celem Departamentu jest stworzenie warunków do kształtowania i upowszechniania pożądanych postaw żołnierzy, personelu cywilnego oraz otoczenia Sił Zbrojnych.

Dyrektor Departamentu
dr hab. Paweł Hut

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

W obszarze kultury, tradycji narodowych i orężnych, edukacji obywatelskiej :

  • definiowanie celów strategicznych,
  • projektowanie rozwiązań systemowych;

W ramach systemu komunikacji wewnętrznej w resorcie zarządzanie procesem informowania o nastrojach w środowisku wojskowym;

Prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie:

  • spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych Ministra na:

–  realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), w tym weryfikacja celowości, cykliczna ewaluacja przydatności i korzyści wynikających z realizacji zadania publicznego,
–  dofinansowanie budowy i remontów pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

  • spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa w lit. a.

Realizacja przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem oraz kultywowaniem tradycji narodowych i orężnych, w szczególności dotyczących: ceremoniału wojskowego, edukacji obywatelskiej, dziedziczenia tradycji przez jednostki wojskowe, nadawania nazw wyróżniających i imion patronów, ustanawiania świąt wojskowych, nadawania sztandarów wojskowych oraz symboliki wojskowej;

Wykonywanie czynności:

  • w imieniu Ministra, przewidzianych w odrębnych przepisach, wobec jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, które zostały podporządkowane Dyrektorowi Departamentu,
  • nadzoru wobec fundacji, dla których Minister jest "ministrem właściwym" ze względu na cele statutowe oraz zakres jego działania,
  • na rzecz osoby zajmującej kierownicze stanowisko, której podporządkowany jest Departament, w zakresie zadań nadzoru wobec jednostek organizacyjnych wskazanych w wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością klubów jednostek wojskowych, orkiestr wojskowych oraz sal tradycji;

Realizacja zadań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony dóbr kulturalnych w resorcie;

Zarządzanie działalnością edukacyjno-szkoleniową skierowaną do partnerów społecznych oraz komórek i jednostek organizacyjnych resortu w zakresie wynikającym z odpowiedzialności Departamentu;

Koordynacja i współorganizacja uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:29 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 2.0 13.05.2020 15:14 Magdalena Czerwińska
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 1.3 27.02.2019 13:45 Magdalena Czerwińska
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 1.2 27.02.2019 13:42 Magdalena Czerwińska
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 1.1 11.12.2018 09:46 Magdalena Czerwińska
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 1.0 05.12.2018 12:29 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP