W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

PKW EUFOR ALTHEA

Polscy żołnierze obecni są w Bośni i Hercegowinie od ponad 20 lat. Początkiem naszego zaangażowania był udział w międzynarodowych Siłach Implementacyjnych IFOR. Rada Ministrów RP 5 grudnia 1995r. podjęła decyzję o skierowaniu polskiego batalionu do udziału w Brygadzie Nordycko-Polskiej (NORDPOLBDE). W rejon operacji wyjechał 16 batalion powietrzno-desantowy zgłoszony w tym czasie do uczestnictwa w programie Partnerstwa dla Pokoju.

PKW_ALTHEA

Na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1088 z dnia 12 grudnia 1996r. siły implementacyjne zostały zredukowane i przemianowane na Siły Stabilizujące SFOR. Polscy żołnierze wykonywali zadania mandatowe w rejonie misji w ramach NORDPOLBDE jako PKW SFOR.

W czerwcu 2004r. na szczycie NATO w Stambule podjęło decyzję o przekazaniu misji Sił Stabilizacyjnych w BiH siłom Unii Europejskiej, które oficjalnie przejęły od NATO odpowiedzialność z kontynuowanie operacji 2 grudnia 2004r. Siły Unii Europejskiej (EUFOR ALTHEA) działają w ścisłej współpracy z NATO.  Celem misji oprócz zapewnienia „bezpiecznego środowiska" w BiH było nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi agendami Unii Europejskiej obecnymi w tym regionie. Unia Europejska i NATO współdziałają ze sobą w BiH na podstawie dokumentów znanych jako „Berlin-Plus” (nazwa wywodzi się od miejsca spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w 1996 roku). Zgodnie z tymi ustaleniami, Unia Europejska korzysta z potencjału planowania NATO oraz wykorzystuje te same wojskowe kwatery dowodzenia, działając za pośrednictwem komórek UE ulokowanych zarówno w Najwyższym Dowództwie Sił Sprzymierzonych Europy w Mons (Belgia), jak i Dowództwie Połączonych Sił Zbrojnych w Neapolu – dowództwie operacyjnym natowskich misji na Bałkanach. Od grudnia 2004r. Polski Kontyngent Wojskowy realizował zadania w składzie Wielonarodowych Sił Zadaniowych „Północ” – MNTF(N) EUFOR. PKW EUFOR stacjonował w bazie w Tuzli. W pierwszej połowie 2007r. Unia Europejska uznała, że BiH poczyniła znaczne postępy w osiągnięciu celów swej polityki i zredukowała siły w rejonie operacji. W tym samym roku dokonano także przeniesienia Polskiego Kontyngentu Wojskowego do bazy Butmir w Sarajewie, gdzie polscy żołnierze stacjonują do chwili obecnej.  

Kolejne zmiany w siłach międzynarodowych, a tym samym w Polskim Kontyngencie Wojskowym podyktowane były postępującym procesem stabilizacji. Polska zredukowała liczebność żołnierzy do 50 i skupiła swój wysiłek na kwestiach szkolenia, doradzania i monitorowania dla Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny.

1 grudnia 2010 roku rozpoczęła realizację zadań szkoleniowo-doradczych I zmiana PKW EUFOR/MTT tym samym ostatecznie zakończyło to etap stabilizacyjny w historii kontyngentu.

Obecnie głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w ramach sił EUFOR jest szkolenie i doradzanie oraz budowa wybranych zdolności bojowych SZ BiH zgodnie ze standardami NATO i UE, oraz monitorowania przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Ponadto PKW realizuje szereg przedsięwzięć związanych ze wspieraniem władz lokalnych w utrzymaniu bezpiecznych warunków  do wdrażania ustaleń zawartych w porozumieniach pokojowych. Poza działaniami ściśle szkoleniowymi PKW wspomaga i organizuje pomoc humanitarną, jak również prowadzi zajęcia ze świadomości minowej.

1. Siły (własne – na teatrze):

-   Dowództwo PKW
-   Narodowa Komórka Kontrwywiadu(NKK)
-   Narodowa Komórka Wywiadu(NKW)                                  

2. Siły (własne - wydzielane w podporządkowanie d-com/szefom komórek EUFOR):

-   Personel w Kwaterze Głównej EUFOR(HQ EUFOR)
-   Zespół Doradczy (EAT - Embedded Advisory Team) przy Dowództwie 6.BP SZ BiH
-   Zespół Szkoleniowy - transport i ruch wojsk (MTT-1 – Mobile Training Team)
-   ZespółSzkoleniowy (LL EAT – Lessons Learned Embedded Advisory Team)
-   Personel w Międzynarodowej Grupie Żandarmerii Wojskowej (IMP – International Military Police)
-   Oficer w Centrum KoordynacjiZespołówLOT(LCC – Liason Coordination Center LOT)
-   Zespół Łącznikowo – Obserwacyjny (LOT – LiasonObservation Team)

Zgodnie z decyzjami politycznymi i wojskowymi Polski Kontyngent Wojskowy EUFOR realizujący zadania stabilizacyjne w Bośni i Hercegowinie 30 listopada 2010 roku zakończył swoją działalność. 1 grudnia zadania doradczo-szkoleniowe w Bośni i Hercegowinie rozpoczął Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/MTT (ang. Mobile Training Teams), w którego skład wchodzą cztery Mobilne Zespoły Szkoleniowe oraz 2 Zespoły Łącznikowe-Obserwacyjne. Ponadto Polacy służą także w kwaterze Sił EUFOR oraz w Europejskim Oddziale Żandarmerii Wojskowej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda na podstawie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa na wniosek Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2016 roku wydał postanowienia o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie o 30 czerwca 2017 r. 
Udział Sił Zbrojnych RP w misji PKW EUFOR/MTT zapoczątkowali żołnierze 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca.

Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/MTT realizuje misję o charakterze szkoleniowo – doradczym.

Do głównych zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego należą: szkolenie i budowa zdolności wojskowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny, monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa, współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w strefie odpowiedzialności.

Polski Kontyngent Wojskowego EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie to blisko 50 żołnierzy. Trzon pierwszej zmiany stanowili żołnierze 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów ze Złocieńca, a Dowódcą PKW był ppłk Dariusz Pałaczyński. II zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził z kolei ppłk Jacek Chamera. Trzecią zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził ppłk Jacek Zienkowicz, a żołnierzy wystawiła 2 Brygada Zmechanizowana Legionów, IV zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził ppłk Tomasz Adamczyk, a żołnierzy wystawiła 7 Brygada Obrony Wybrzeża. V zmianą dowodził mjr Mirosław Zyber, a wystawiona została przez żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku oraz specjaliści z innych jednostek Sił Zbrojnych RP. VI zmianą PKW EUFOR dowodził ppłk Jarosław Jalowski, VII zmianą (2014) – ppłk Krzysztof Karczewski,  VIII zmianą (2014) – mjr Andrzej Szybisty, XI zmianą ppłk Zygmunt Głowgowski oraz X zmianą ppłk Roman Kociński.

Polski Kontyngent Wojskowego EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie liczy 39 żołnierzy. Obecnie XIV zmianą PKW EUFOR/MTT dowodzi ppłk Wojciech Luzak.

PODSTAWA PRAWNA

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 2016 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 12 listopada 2016 r. do dnia 8 listopada 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska, w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.

§ 2. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Liczbę i rodzaj uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2017 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie