Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP

wojska specjalne

Wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych, w tym priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki poprzez m.in. przyspieszenie formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, wzrost ukompletowania 16. Dywizji i odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach - to główne założenia Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017- 2026.

Zasadniczą częścią tego dokumentu jest także:

  • kontynuacja formowania Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • budowa wojsk cyberobrony,
  • wdrożenie nowego sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
  • wprowadzenie nowoczesnych systemów uzbrojenia obrony powietrznej oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu,
  • osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz
  • poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego naszych dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach.

Program rozwoju sił zbrojnych określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany harmonijnego rozwoju dotyczące wszystkich  zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje  także  liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów naszych Sił Zbrojnych.

Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie pakietu tzw. planów pochodnych (zasadniczych i uzupełniających), w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026.

Navigation Menu

Metrics