W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

UE - Unia Europejska

ZAANGAŻOWANIE POLSKI W REALIZACJĘ WSPÓLNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UE – WYMIAR WOJSKOWY

www_lead_1280x540px_02_ue

Informacje ogólne

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r. Zaangażowanie w unijną Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) stanowi – obok członkostwa w NATO i współpracy z kluczowymi partnerami – jeden z podstawowych filarów bezpieczeństwa Polski. 

WPBiO jest integralną częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zakłada rozwój cywilnych i wojskowych zdolności UE oraz jej państw członkowskich, w celu umożliwienia Unii Europejskiej skutecznego, kompleksowego zarządzania kryzysami zewnętrznymi. Współpraca w ramach WPBO umożliwia nam reagowanie na zagrożenia, w spójności z działaniami podejmowanymi w ramach innych polityk UE. Polska opowiada się za zwiększeniem znaczenia Unii Europejskiej w świecie oraz za wzmocnieniem WPBiO. Postrzegamy to jako niezbędne uzupełnienie działań prowadzonych w ramach NATO.  

Polska aktywnie angażuje się w wojskowe działania w ramach WPBiO. Bierzemy udział w projektach w obszarze rozwoju zdolności obronnych, wydzielamy siły do Grup Bojowych i uczestniczymy w operacjach UE. Uczestniczymy też w pracach mających na celu rozwój WPBiO, w tym poprzez optymalne wykorzystanie instrumentarium Traktatu z Lizbony.

Zaangażowanie na rzecz rozwoju WPBiO
Bierzemy udział w wielu inicjatywach polityczno-wojskowych zmierzających do usprawnienia WPBiO. Wraz z partnerami weimarskimi, wyszehradzkimi, basenu Morza Bałtyckiego oraz poprzez współpracę dwustronną wnosimy aktywny wkład do prac wdrażających postanowienia Rady Europejskiej w sprawie obronności. Wskazujemy m.in. na kwestie usprawnienia Grup Bojowych (narzędzia szybkiego wojskowego reagowania UE), zacieśnienia współpracy z NATO, zwiększenia wsparcia UE dla państw Partnerstwa Wschodniego, zrównoważonego rozwoju europejskiego przemysłu obronnego.

Rozwój zdolności obronnych w UE 

Od początku członkostwa w UE, Polska bierze aktywny udział w pracach służących rozwojowi wojskowych zdolności reagowania kryzysowego UE. W lipcu 2006 r. Polska przystąpiła do „Międzyrządowego reżimu stymulującego konkurencyjność europejskiego rynku zbrojeniowego” Agencji. Uczestniczymy w pracach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA) oraz w ramach inicjatywy Pooling and Sharing, mających na celu harmonizację rozwoju zdolności obronnych krajów członkowskich i poprawę efektywności wspólnego wykorzystania zasobów na potrzeby prowadzenia operacji. 
Polska bierze udział w czterech kluczowych projektach wielonarodowych, rekomendowanych przez EDA  jako priorytet dla zdolności obronnych UE. Programy te obejmują Tankowanie w powietrzu (AAR), Bezzałogowe Systemy Powietrzne (RPAS), Rządowe Połączenia Satelitarne (GovSatCom) i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni (CD). Podpisaliśmy listy intencyjne w sprawie Europejskiej Floty Transportu Strategicznego (European Air Transport Fleet - EATF) oraz stworzenia wspólnej floty samolotów transportowych zdolnych do pełnienia roli tankowców powietrznych (MRTT, Multirole Transport-Tanker Aircraft). 

Uczestniczymy w kilkunastu projektach naukowo-badawczych EDA, a także w ramach inicjatywy Pooling and Sharing, w kilkunastu projektach związanych z rozwojem priorytetowych zdolności obronnych UE, będących na etapie prac koncepcyjnych. Udział Polski w tych projektach jest korzystny dla Sił Zbrojnych RP. Umożliwia bowiem poprawę ich interoperacyjności poprzez wspólne uzgadnianie oraz kształt wymagań i potrzeb operacyjnych. Na etapie wdrażania projektów istnieje także możliwość angażowania polskich podmiotów naukowo-przemysłowych. Ponadto, nasz udział w wypracowaniu standardów i wymagań pozwala na ich wdrożenie w projektach narodowych.  

DPBM odpowiada za polityczne aspekty współpracy resortu obrony narodowej z Europejską Agencją Obrony.

Udział w Grupach Bojowych UE 

Polska aktywnie angażuje się w tworzenie Grup Bojowych - jednostek szybkiego reagowania, umożliwiających UE podjęcie poza jej granicami natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych. W pierwszym półroczu 2010 r. Polska pełniła rolę państwa ramowego Grupy Bojowej utworzonej wspólnie z Niemcami, Litwą, Słowacją i Łotwą, odpowiadając za organizację dowództwa sił i elementu bojowego grupy. W pierwszej połowie 2013 r. dyżur pełniła weimarska Grupa Bojowa, utworzona przez siły Polski, Francji i Niemiec. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej Grupy, Polska była odpowiedzialna za koordynowanie jej przygotowania i funkcjonowania. W 2016 r. planowane jest utworzenie Wyszehradzkiej Grupy Bojowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) z udziałem Ukrainy. Grupę taką zamierzamy stworzyć ponownie w 2019 r.

Zaangażowanie w operacje wojskowe UE 

Polscy żołnierze po raz pierwszy wzięli udział w operacji Unii Europejskiej jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE: w 2003 r., w ramach operacji EUFOR Concordia w Macedonii. Kontynuujemy wsparcie dla bezpieczeństwa Bałkanów: od 2004 r. uczestniczymy w wojskowej operacji EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie, która zastąpiła działania natowskiej misji SFOR. Nasze zaangażowanie operacyjne nie ogranicza się jedynie do rejonów geograficznie bliskich Polsce. Obecnie delegujemy oficerów do dowództwa EUNAVFOR Atalanta, operacji morskiej zwalczającej piractwo u wybrzeży Rogu Afryki, oraz do wojskowej operacji doradczo-szkoleniowej EUMAM RCA w Republice Środkowoafrykańskiej. Ponadto, w latach 2013-2014 polski kontyngent wojskowy realizował zadania w ramach misji szkoleniowej UE w Mali (EUTM Mali), a w latach 2014-2015 – w operacji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA), wspierającej działania ONZ. Wcześniej braliśmy również udział w innych operacjach na kontynencie afrykańskim - EUFOR RD Congo (w 2006 r.) i EUFOR Tchad/RCA (w 2008 r.). W obu misjach polskie kontyngenty należały do największych.

Prezydencja Polski w Radzie UE 

W drugiej połowie 2011 r. Polska sprawowała przewodnictwo w UE. Rozwój WPBiO był jednym z priorytetów naszej prezydencji. Celem polskich działań było wówczas przede wszystkim ożywienie dyskusji nad sposobami zwiększenia skuteczności WPBiO. Szczególnymi obszarami naszego zainteresowania były: (1) zwiększanie użyteczności Grup Bojowych; (2) wzmocnienie zdolności UE do planowania i prowadzenia operacji wojskowych; (3) rozwój inicjatywy Pooling and Sharing, w koordynacji z natowską inicjatywą Smart Defence; oraz (4) pogłębianie współpracy z partnerami, zwłaszcza wschodnimi sąsiadami UE oraz NATO.

Ciekawe strony internetowe

• Portal Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – informacje nt WPBiO (http://www.eeas.europa.eu/csdp/index_en.htm)  
• Portal Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – informacje nt. operacji UE (http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/)
• Europejska Agencja Obrony (http://www.eda.europa.eu/
• Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/european-security-defence-college/index_en.htm)
• Podkomisja Parlamentu Europejskiego ds. Bezpieczeństwa i Obrony (http://www.europarl.europa.eu/committees/en/SEDE/home.html)
• Konkluzje Rady ds. Zagranicznych UE (http://eeas.europa.eu/fac/news/index_en.htm)  
• Traktat Lizboński (http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_pl.htm)