W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej przez Państwową Agencję Atomistyki odbywa się na zasadach określonych przez Ustawę o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z nią informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

Jak udostępniana jest informacja publiczna?

Podstawowym sposobem udostępniania informacji publicznej jest umieszczanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Agencji Atomistyki. Umieszczane są tam zarówno informacje, których publikacji w BIP wymagają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i informacje wymagane przez inne przepisy (m.in. Prawo atomowe, ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz inne informacje stanowiące informację publiczną.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniona jest na wniosek osoby zainteresowanej, przy czym informacja, która może być udostępniona niezwłocznie udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

Informacja mogła zostać już udostępniona na stronach internetowych Państwowej Agencji Atomistyki. Przed złożeniem wniosku prosimy o upewnienie się czy informacja nie została udostępniona.

We wniosku należy wskazać sposób i formę udostępniania informacji publicznej (np. rodzaj nośnika elektronicznego)

Wniosek można przekazać w jednej z poniższych form:

 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Państwowej Agencji Atomistyki, adres:
  Warszawa, ul. Bonifraterska 17
 • pocztą na adres:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
 • faksem na numer:
  22 556 27 82
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kancelaria@paa.gov.pl
 • poprzez ePUAP

Terminy i forma udzielenia informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, PAA powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PAA uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy PAA w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. PAA może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.

W tym wypadku, PAA w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z  siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17.
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: email: iod@paa.gov.pl , Warszawa (00-203) ul. Bonifraterska 17.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej na wniosek. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pni danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ( np. ZUS, US, organy kontroli).
 5. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1-4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w konsekwencji ich niepodania, wniosek i tak zostanie rozpatrzony, pod warunkiem, że poda Pan/Pani informacje umożliwiającą udzielenie odpowiedzi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.02.2021 15:48 Stanisław Janikowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Stanisław Janikowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostęp do informacji publicznej 1.0 26.02.2021 15:48 Stanisław Janikowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}