W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Państwową Agencję Atomistyki, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Uprzejmie informujemy, iż obowiązujące przepisy nie pozwalają na składanie skarg i wniosków drogą telefoniczną.

Jak mogę złożyć skargę bądź wniosek?

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • w Kancelarii Państwowej Agencji Atomistyki, Warszawa ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  • listownie na adres: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa z dopiskiem „Skarga/wniosek”;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kancelaria@paa.gov.pl
  • ustnie do protokołu: w wyznaczonych godzinach:
    • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 bezpośrednio u wyznaczonych pracowników Biura Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej, z możliwością  uprzedniego ustaleniu terminu drogą telefoniczną;
    • w każdy poniedziałek w godzinach 15.30– 17.30 podczas dyżuru Prezesa lub upoważnionego członka kierownictwa po uprzednim zgłoszeniu się osoby wnoszącej skargę w sekretariacie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju dyżury oraz przyjmowanie skarg do protokołu zostają zawieszone do odwołania.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Urząd wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Co muszę zawrzeć w skardze lub wniosku?

Skarga musi zawierać imie i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego nie podlegają rozpoznaniu.

Ile trwa rozpoznawanie skargi lub wniosku?

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia skargi lub wniosku.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2021 13:46 Stanisław Janikowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Stanisław Janikowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 30.01.2024 15:41 Jarosław Chilmon
Skargi i wnioski 2.0 16.03.2022 13:26 Agnieszka Mąkosa
Skargi i wnioski 1.0 01.03.2021 13:46 Stanisław Janikowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}