W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uprawnienia pracownicze

Jeżeli zdałeś egzamin wymagany do uzyskania uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub uprawnień inspektora ochrony radiologicznej i chcesz uzyskać uprawnienia:

 • operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii (SA),
 • operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi (SZ),
 • operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów (AA),
 • operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów (AA)

lub pełnić obowiązki

 • Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-2, IOR-3

sprawdź poniżej w jaki sposób uzyskać takie uprawnienia.

Co powinieneś wiedzieć?

Uprawnienia, o których mowa powyżej, nadaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na okres 5 lat w drodze decyzji administracyjnej na wniosek, który trzeba złożyć jeżeli:

 • zdałeś/aś egzamin z zakresu odbytego szkolenia,
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
 • posiadasz odpowiedni do typu lub specjalności uprawnień staż pracy w warunkach narażenia,
 • posiadasz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych.

Opis rodzajów działalności, do nadzorowania, których uprawnia konkretny typ uprawnień IOR oraz wymagany staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, w zależności od typu uprawnień znajdziesz tutaj

Opis wymaganych kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do poszczególnych specjalności stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej znajdziesz tutaj

Kto może skorzystać z usługi?

Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa powyżej, występuje:

 •  osoba, która zdała egzamin i chce uzyskać uprawnienia

lub

 • kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona ta osoba.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

W terminie 2 lat od dnia zdania egzaminu z zakresu odbytego szkolenia.

Co zrobić krok po kroku

1. Wybierz z listy wniosek do Prezesa PAA o nadanie uprawnień

 •  inspektora ochrony radiologicznej lub
 • do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

2. Wypełnij wniosek zgodnie ze wzorem

3. Skompletuj następujące dokumenty i dołącz do wniosku

 • zaświadczenie o zdanym egzaminie
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące wystawione przez uprawnionego lekarza- zawierające widoczną literkę „J” w pieczątce,
 • dyplom lub świadectwo potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia     i zawodu,
 • dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie (np. zaświadczenie od pracodawcy),
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych pobierz
 • Osoby dopuszczone do egzaminu bez wymaganego szkolenia nie muszą dołączać do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
 • Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia i ubiegają się o  uprawnienia tego samego typu lub specjalności nie muszą składać dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i zawodu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia.

4. Złóż wniosek do Prezesa PAA o nadanie uprawnień

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • podczas wizyty w urzędzie
 • poprzez platformę Biznes.gov.pl

Ile będziesz czekać?

Nie dłużej niż miesiąc jeżeli wniosek jest kompletny.

Jeżeli dokumentacja jest niekompletna wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, w terminie co najmniej 7 dni (art. 64 § 2 Kpa). Po pozytywnej weryfikacji  uzupełnionych braków formalnych wydawana jest decyzja o nadaniu uprawnień.

Jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Jak możesz się odwołać?

Strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ponownego rozstrzygnięcia (art. 52 § 1 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Materiały

Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa pracodawca)
formularz​_ior​_pracodawca.docx 0.02MB
Wzór wniosku o nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa pracodawca)
formularz​_stanowisko​_pracodawca.docx 0.02MB
Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa kandydat)
formularz​_ior​_kandydat.docx 0.02MB
Wzór wniosku o nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa kandydat)
formularz​_stanowisko​_kandydat.docx 0.02MB
Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Oswiadczenie​_o​_zdolnosci​_do​_czynnosci​_prawnych​_i​_o​_danych​_osobowych​_(9).doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}