W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z  siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12.
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Warszawa (00-400), ul. Nowy Świat 6/12,
  e-mail: iod@paa.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesyłanej do Państwowej Agencji Atomistyki korespondencji, w szczególności w celu prowadzenia postępowań administracyjnych będących we właściwości Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

W przypadku wydania przez Prezesa PAA zezwolenia lub przyjęcia zgłoszenia Pani/Pana dane dodatkowo przetwarzane będą w celu:

- prowadzenia rejestru jednostek, którym wydano decyzje administracyjne (na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo atomowe);

- prowadzenia rejestru źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność, oraz innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostce  organizacyjnej wykonującej na podstawie zezwolenia na działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła (na podstawie art. 43c ustawy – Prawo atomowe).

W przypadku przyjęcia przez Prezesa PAA powiadomienia Pani/Pana dane dodatkowo przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo atomowe, wymagającą powiadomienia.  

 

Jeżeli Prezes PAA jest niewłaściwy w sprawie, w której złożono podanie, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przekazania podania do organu właściwego.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywanie przez Prezesa PAA zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Prezesowi PAA (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom  zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (np. przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, organom kontroli, sądom). Prezes Agencji przekazuje Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopie wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo atomowe. 
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 3, a po tym czasie przez okres ustalony zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także  prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani wniosku.
 2. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
{"register":{"columns":[]}}