W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie legislacyjnym

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w procesie legislacyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki informuje, że:

 1. Współadministratorem Państwa danych  osobowych  jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa. 
 2. Współadministratorem będącym administratorem systemu teleinformatycznego Rządowy Proces Legislacyjny, a więc podmiotem odpowiedzialnym za aspekty techniczne i informatyczne działania tego systemu, jest Rządowe Centrum  Legislacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad współadministrowania Państwa danymi osobowymi  oraz przetwarzania danych osobowych przez Rządowe Centrum Legislacji w ramach systemu teleinformatycznego Rządowy Proces Legislacyjny zostały udostępnione na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
 3. Z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@paa.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@paa.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 110 pkt 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 poz. 1792)  oraz art. 8 ust. 3 i 6 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52, § 57, § 70, § 80, § 80e, § 97, § 131, § 138, § 146 i § 156 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
 6. Państwa dane przetwarzane są w związku z opracowywaniem przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe i uzgadnianie ich w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów  w następujących celach:
  • rozpatrzenia składanych przez Państwa uwag do projektu aktu normatywnego;
  • archiwalnych realizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.);
  • upubliczniania  w  systemie  Rządowego Procesu Legislacyjnego (dalej „RPL”), informacji  i dokumentów  dotyczących przebiegu   prac   legislacyjnych oraz treści ocen  funkcjonowania  aktów normatywnych  „OSR  ex  post”,  za  których udostępnienie w  systemie  jest odpowiedzialny Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
  • przyjmowania  i  dalszego  procedowania komentarzy zgłaszanych  przez  użytkowników  systemu  RPL  za  pomocą  formularzy udostępnionych przez ten system.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ( np. organy kontroli).
 8. Dokumenty i informacje upubliczniane w systemie RPL w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa są przechowywane i udostępniane w systemie bezterminowo. Dotyczy to również danych osobowych zawartych w tych dokumentach i informacjach, a upublicznionych zgodnie z przepisami prawa w celu realizacji konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego.
 9. Dane przekazywane za pomocą komentarzy zgłaszanych  przez  użytkowników  systemu  RPL  za  pomocą  formularzy udostępnionych przez ten system przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia uwag a następnie przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 10. W zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. uzyskania od potwierdzenia, czy przetwarza jej dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. żądania sprostowania jej danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO);
  3. żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z   prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2019 r. poz. 1781), jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie utrudnienie lub uniemożliwienie wyjaśnienia wątpliwości co do treści składanych przez Państwa uwag.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2021 16:27 Stanisław Janikowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Łatka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetwarzanie danych osobowych w procesie legislacyjnym 1.0 01.03.2021 16:27 Stanisław Janikowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}