W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki może wydawać zalecenia techniczne i organizacyjne w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Zalecenia Prezesa PAA służą za wskazówki postępowania w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Materiały

Zasady wydawania zaleceń organizacyjnych i technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Zasady​_wydawania​_zalecen​_organizacyjnych​_i​_technicznych​_Prezesa​_PAA​_(5).pdf 0.57MB

Zalecenia techniczne dotyczące oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych

Celem tej publikacji jest wskazanie oczekiwanych przez Prezsa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązań, które są konieczne do dokładnego rozpoznawania sejsmiczności podłoża pod kątem lokalizacji obiektu jądrowego, uwzględniając wpływ działalności  człowieka.

Opisany w zaleceniach zakres prac obejmuje ocenę sejsmiczności naturalnej, indukowanej oraz wyzwalanej, opracowanie modelu sejsmotektonicznego oraz ocenę hazardu sejsmicznego metodą probablistyczną i deterministyczną. Przytoczone źródła pozyskania danych wejściowych, sposób weryfikacji danych oraz interpretacji i przedstawienia wyników. Przewidziano etapowość dokonywania oceny od skali ogólnej - makroregionu, przez region lokalizacji, do najbardziej szczegółowego - obszaru lokalizacji.

Prace prowadzone według niniejszych zaleceń mają doprowadzić do odpowiedzi , czy na danym obszarze, ze względu na budowę geologiczną, można posadowić obiekt jądrowy. Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki ("Prezes PAA").

Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa PAA w toku postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Materiały

Zalecenia techniczne Prezesa PAA dotyczące oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalecenia​_techniczne​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczace​_oceny​_sejsmicznosci​_podloza​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych.pdf 0.65MB
Załącznik do zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalacznik​_do​_zalecen​_technicznych​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczacych​_oceny​_sejsmicznosci​_podloza​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych​_metodyka​_oceny​_prawdopodobienstwa​_wystapienia​_wstrzasow​_sejsmi.pdf 1.64MB

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny stabilności tektonicznej podłoża i aktywności uskoków dla lokalizacji obiektów jądrowych

Celem tej publikacji jest wskazanie oczekiwanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązań, które są konieczne do dokładnego rozpoznania stabilności tektonicznej podłoża, aktywności występujących w nim uskoków i związanych z tym zagrożeń w obszarze rozważanym pod kątem lokalizacji obiektu jądrowego, uwzględniając wpływ działalności człowieka.

Opisany w zaleceniach zakres prac obejmuje: opis budowy geologicznej, charakterystykę geodynamiczną i prognozę aktywności tektonicznej. Przytoczone są źródła pozyskania danych wejściowych, sposób weryfikacji danych oraz interpretacji i przedstawienia wyników. Przewidziano etapowość dokonywania oceny od skali ogólnej – makroregionu, przez region lokalizacji, do najbardziej szczegółowego – obszaru lokalizacji. Kolejnym zakresem wykorzystania przeprowadzonej oceny stabilności tektonicznej jest dostarczenie danych wejściowych do oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektu jądrowego dokonywanej na podstawie Zaleceń technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczących oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych.

Prace prowadzone według niniejszych zaleceń mają doprowadzić do odpowiedzi, czy na danym obszarze, ze względu na budowę geologiczną, można posadowić obiekt jądrowy.

Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki („Prezes PAA”). Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa PAA w toku postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Materiały

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny stabilności tektonicznej podłoża i aktywności uskoków dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalecenia​_techniczne​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczace​_oceny​_stabilnosci​_tektonicznej​_podloza​_i​_aktywnosci​_uskokow​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych.pdf 0.79MB

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych

Celem tej publikacji jest wskazanie oczekiwanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązań, które są konieczne do najlepszego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych i związanych z tym zagrożeń w obszarze rozważanym pod kątem lokalizacji obiektu jądrowego, uwzględniając wpływ działalności człowieka.

Opisany w zaleceniach zakres prac obejmuje m.in. opis budowy geologicznej i hydrogeologicznej, określenie stabilności podłoża oraz prognozę zmian dynamiki wód podziemnych. Przytoczone są źródła pozyskania danych wejściowych, sposób weryfikacji danych oraz interpretacji i przedstawienia wyników. Przewidziano etapowość dokonywania oceny od skali ogólnej – regionu lokalizacji, przez obszar lokalizacji, do najbardziej szczegółowego – w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego.

Prace prowadzone według niniejszych zaleceń mają doprowadzić do odpowiedzi, czy na danym obszarze, ze względu na budowę geologiczną, można posadowić obiekt jądrowy.

Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki („Prezes PAA”). Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa PAA w toku postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Materiały

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalecenia​_techniczne​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczace​_oceny​_warunkow​_geologiczno​_inzynierskich​_i​_hydrogeologicznych​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych​_(1).pdf 1.74MB

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - wyznaczanie stref planowania awaryjnego oraz rozszerzających je dystansów wokół jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń

Celem niniejszych zaleceń jest określenie kryteriów wyznaczenia stref planowania awaryjnego i dystansów, a także rekomendacji dotyczących ich realizacji. Treść zaleceń wskazuje podstawowe założenia, na których należy opierać analizy prowadzące do wyznaczenia stref i dystansów planowania awaryjnego wokół jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń.

Dokument podzielony jest na trzy części. Pierwszą część stanowią kryteria określenia wielkości stref planowania awaryjnego oraz dystansów planowania awaryjnego. Druga część zawiera zalecenia w obszarze przyjmowanych do analiz warunków meteorologicznych. Trzecia część dotyczy szczegółowych zasad określania granicy stref i dystansów w odniesieniu do istniejących uwarunkowań lokalnych oraz infrastrukturalnych.

W zaleceniach określone zostały niezbędne definicje, informacje o wartościach parametrów przyjętych za uzasadniające włączenie danego obszaru do strefy lub dystansu planowania awaryjnego, podstawowe założenia warunków meteorologicznych dla prognoz rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych oraz dodatkowe wytyczne w zakresie wyznaczania granic stref.

Materiały

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - wyznaczanie stref planowania awaryjnego oraz rozszerzających je dystansów wokół jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń
Zalecenia​_organizacyjno-techniczne​_Prezesa​_Państwowej​_Agencji​_Atomistyki​_-​_wyznaczanie​_stref​_planowania​_awaryjnego​_wokół​_jednostki​_organizacyjnej​_wykonującej​_działalność​_zakwalifikowaną​_do​_I​_lub​_II​_kategorii​_zagrożeń.PDF 0.83MB

Zalecenia techniczne i organizacyjne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące stosowania aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych w pracowniach rentgenowskich i uruchamiania takich pracowni oraz dotyczące stosowania aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych poza pracownią

Opracowanie zaleceń organizacyjnych i  technicznych dla pracowni rentgenowskich, które wykorzystują urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące do celów weterynaryjnych ma na celu wskazanie kierownikom i pracownikom tych jednostek praktycznego zastosowania wymagań wynikających z ustawy – Prawo atomowe.

Opracowanie odnosi się do najczęściej występujących problemów,  które muszą rozwiązać kierownicy tych jednostek, w trakcie wykonywania działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Zalecenia dotyczą również  prac nad  przygotowywaniem wniosku o wydanie m.in. zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. Pełna treść projektu dostępna jest  poniżej, w materiałach do pobrania.

Materiały

Zalecenia Prezesa PAA - aparaty rentgenowskie weterynaryjne
Zalecenia​_Prezesa​_PAA​_-​_aparaty​_rentgenowskie​_weterynaryjne​_.pdf 0.65MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
30.03.2023 10:22 Agnieszka Mąkosa
Pierwsza publikacja:
26.02.2021 15:15 Stanisław Janikowski
{"register":{"columns":[]}}