W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki może wydawać zalecenia techniczne i organizacyjne w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Zalecenia Prezesa PAA służą za wskazówki postępowania w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Materiały

Zasady wydawania zaleceń organizacyjnych i technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
Zasady​_wydawania​_zalecen​_organizacyjnych​_i​_technicznych​_Prezesa​_PAA​_(5).pdf 0.57MB

Zalecenia techniczne dotyczące oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych

Celem tej publikacji jest wskazanie oczekiwanych przez Prezsa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązań, które są konieczne do dokładnego rozpoznawania sejsmiczności podłoża pod kątem lokalizacji obiektu jądrowego, uwzględniając wpływ działalności  człowieka.

Opisany w zaleceniach zakres prac obejmuje ocenę sejsmiczności naturalnej, indukowanej oraz wyzwalanej, opracowanie modelu sejsmotektonicznego oraz ocenę hazardu sejsmicznego metodą probablistyczną i deterministyczną. Przytoczone źródła pozyskania danych wejściowych, sposób weryfikacji danych oraz interpretacji i przedstawienia wyników. Przewidziano etapowość dokonywania oceny od skali ogólnej - makroregionu, przez region lokalizacji, do najbardziej szczegółowego - obszaru lokalizacji.

Prace prowadzone według niniejszych zaleceń mają doprowadzić do odpowiedzi , czy na danym obszarze, ze względu na budowę geologiczną, można posadowić obiekt jądrowy. Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki ("Prezes PAA").

Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa PAA w toku postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Materiały

Zalecenia techniczne Prezesa PAA dotyczące oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalecenia​_techniczne​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczace​_oceny​_sejsmicznosci​_podloza​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych.pdf 0.65MB
Załącznik do zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalacznik​_do​_zalecen​_technicznych​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczacych​_oceny​_sejsmicznosci​_podloza​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych​_metodyka​_oceny​_prawdopodobienstwa​_wystapienia​_wstrzasow​_sejsmi.pdf 1.64MB

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny stabilności tektonicznej podłoża i aktywności uskoków dla lokalizacji obiektów jądrowych

Celem tej publikacji jest wskazanie oczekiwanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązań, które są konieczne do dokładnego rozpoznania stabilności tektonicznej podłoża, aktywności występujących w nim uskoków i związanych z tym zagrożeń w obszarze rozważanym pod kątem lokalizacji obiektu jądrowego, uwzględniając wpływ działalności człowieka.

Opisany w zaleceniach zakres prac obejmuje: opis budowy geologicznej, charakterystykę geodynamiczną i prognozę aktywności tektonicznej. Przytoczone są źródła pozyskania danych wejściowych, sposób weryfikacji danych oraz interpretacji i przedstawienia wyników. Przewidziano etapowość dokonywania oceny od skali ogólnej – makroregionu, przez region lokalizacji, do najbardziej szczegółowego – obszaru lokalizacji. Kolejnym zakresem wykorzystania przeprowadzonej oceny stabilności tektonicznej jest dostarczenie danych wejściowych do oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektu jądrowego dokonywanej na podstawie Zaleceń technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczących oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych.

Prace prowadzone według niniejszych zaleceń mają doprowadzić do odpowiedzi, czy na danym obszarze, ze względu na budowę geologiczną, można posadowić obiekt jądrowy.

Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki („Prezes PAA”). Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa PAA w toku postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Materiały

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny stabilności tektonicznej podłoża i aktywności uskoków dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalecenia​_techniczne​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczace​_oceny​_stabilnosci​_tektonicznej​_podloza​_i​_aktywnosci​_uskokow​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych.pdf 0.79MB

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych

Celem tej publikacji jest wskazanie oczekiwanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązań, które są konieczne do najlepszego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych i związanych z tym zagrożeń w obszarze rozważanym pod kątem lokalizacji obiektu jądrowego, uwzględniając wpływ działalności człowieka.

Opisany w zaleceniach zakres prac obejmuje m.in. opis budowy geologicznej i hydrogeologicznej, określenie stabilności podłoża oraz prognozę zmian dynamiki wód podziemnych. Przytoczone są źródła pozyskania danych wejściowych, sposób weryfikacji danych oraz interpretacji i przedstawienia wyników. Przewidziano etapowość dokonywania oceny od skali ogólnej – regionu lokalizacji, przez obszar lokalizacji, do najbardziej szczegółowego – w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu jądrowego.

Prace prowadzone według niniejszych zaleceń mają doprowadzić do odpowiedzi, czy na danym obszarze, ze względu na budowę geologiczną, można posadowić obiekt jądrowy.

Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki („Prezes PAA”). Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa PAA w toku postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Materiały

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalecenia​_techniczne​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczace​_oceny​_warunkow​_geologiczno​_inzynierskich​_i​_hydrogeologicznych​_dla​_lokalizacji​_obiektow​_jadrowych​_(1).pdf 1.74MB

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

Celem tej publikacji jest ułatwienie kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącemu działalność ze źródłami promieniotwórczymi właściwego wywiązania się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 i 935). Niniejsze zalecenia wskazują oczekiwane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki rozwiązania, które są konieczne do tego, by zabezpieczyć źródła promieniotwórcze przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.

Opisane w zaleceniach podejście daje kierownikowi jednostki organizacyjnej możliwość zastosowania środków zabezpieczeń technicznych, jak również rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieuprawnione działanie w stosunku do źródeł, z którymi jest prowadzona działalność.

Materiały

Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych
Zalecenia​_organizacyjno​_techniczne​_Prezesa​_Panstwowej​_Agencji​_Atomistyki​_dotyczace​_zabezpieczenia​_zrodel​_promieniotworczych.pdf 1.78MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.02.2021 15:15 Stanisław Janikowski
Pierwsza publikacja:
26.02.2021 15:15 Stanisław Janikowski