W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zezwolenia na prowadzenie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • drogą elektroniczną poprzez system ePuap
 • na portalu Biznes.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć?

Ustawa Prawo atomowe określa następujące działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące, które wymagają zezwolenia, zgłoszenia lub powiadomienia:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem przetwarzania, przechowywania, transportu lub stosowania odpadów zawierających substancje promieniotwórcze niebędących odpadami promieniotwórczymi,
 2. budowa, rozruch, eksploatacja lub likwidacja obiektów jądrowych,
 3. budowa, eksploatacja lub zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych,
 4. obrót materiałami lub źródłami, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem obrotu odpadami zawierającymi substancje promieniotwórcze niebędącymi odpadami promieniotwórczymi,
 5. przechowywanie, transport, przetwarzanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych,
 6. przechowywanie, transport lub przerób wypalonego paliwa jądrowego lub obrót tym paliwem,
 7. wzbogacanie izotopowe,
 8. eksploatacja lub zamknięcie kopalni rudy uranu,
 9. produkowanie, instalowanie, stosowanie lub obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub obrót tymi urządzeniami,
 10. uruchamianie lub stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
 11. uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich,
 12. zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym:
  • wyrobów powszechnego użytku,
  • wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534),
 13. obrót wyrobami lub wyposażeniem, o których mowa w pkt 12,
 14. przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz z tego terytorium wyrobów lub wyposażenia, o których mowa w pkt 12,
 15. przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze,
 16. zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom lub zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych,
 17. aktywacja materiału powodująca wzrost aktywności w wyrobie powszechnego użytku, której w czasie wprowadzania tego wyrobu do obrotu nie można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej

Prezes PAA wydaje zezwolenia i przyjmuje zgłoszenia dotyczące ww. działalności z wyłączeniem:

 • uruchamiania lub stosowania aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej oraz uruchamianiu takiej pracowni
 • uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, w diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską

Działalność taka jest nadzorowane przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (lub odpowiednie służby podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Przypadki, w których działalność nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia oraz w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 796).
 

Kto może skorzystać z usługi?

Jednostka organizacyjna lub podmiot prawny, który zamierza wykonywać działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące ubiega się o wydanie zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Sprawa musi zostać załatwiona przed przystąpieniem do wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie wniosku od kierownika jednostki organizacyjnej, która taką działalność chce prowadzić.

 • Dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia należy dołączyć jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych;
 • Dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia należy dołączyć jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych;
 • Dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia należy dołączyć jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych;
 • W przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska, do wniosku należy dołączyć dokument zawierający proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzenia odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska oraz uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy Prawo atomowe;
 • Określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania;
 • W przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, do wniosku należy dołączyć dokument zawierający proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym;
 • Obowiązek dołączenia zakładowego planu postępowania awaryjnego dotyczy wszystkich rodzajów działalności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2. Sprawdzenie kompletności wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Prezes PAA weryfikuje poprawność złożonych dokumentów. Jeśli wniosek jest niekompletny (pod względem formalnym) wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w wyznaczonym terminie 7 dni (art. 64 § 2 Kpa).

3. Kontrola spełniania warunków lub wykonanie badań lub ekspertyz

Jeżeli treść przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zostały spełnione organ wydający zezwolenie może:

 1. przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej u wnioskodawcy. Z przeprowadzonej kontroli organ sporządza protokół i przekazuje go kierownikowi jednostki.
 2. zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej,
 3. zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej przez wnioskodawcę.
   

4. Wydanie zezwolenia

Wydanie zezwolenia następuje po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w przepisach o opłacie skarbowej.

Ponadto, warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności ze źródłem wysokoaktywnym, jest zawarcie przez jednostkę organizacyjną składającą wniosek o wydanie zezwolenia:

 1. umowy z wytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającej zobowiązanie wytwórcy lub dostawcy do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem albo
 2. umowy z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zawierającej zobowiązanie tego przedsiębiorstwa do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania ze źródłem.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, chyba że jednostka organizacyjna ubiegająca się o wydanie zezwolenia złoży wniosek o wydanie zezwolenia na czas oznaczony. Zezwolenie zawiera, jeżeli jest to niezbędne, określenie warunków wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Prezes PAA prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność wymaga zezwolenia.

5. Przekazanie kopii wydanej decyzji

Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kopie wydanych decyzji administracyjnych w sprawie wydania albo odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych – zalecenia dla kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do III albo IV kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem numer 5 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

Materiały

System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych – zalecenia dla kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do III albo IV kategorii zagrożeń
System​_zarządzania​_sytuacjami​_zdarzeń​_radiacyjnych​_–​_zalecenia​_dla​_kierowników​_jednostek​_organizacyjnych​_wykonujących​_działalność​_zakwalifikowaną​_do​_III​_albo​_IV​_kategorii​_zagrożeń​_zgodnie​_z​_załącznikiem​_numer.pdf 0.66MB

Ile zapłacisz?

W zależności od rodzaju zezwolenia:

 • 209,00 zł - w przypadku zezwolenia na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich.
 • 514,00 zł - w przypadku zezwolenia na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.
 • 1023,00 zł - w przypadku zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego.
 • W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia.

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia należy wnieść na rachunek bankowy:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (od każdego złożonego pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać?

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać?

Strona niezadowolona z decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu ponownego rozstrzygnięcia (art. 52 § 1 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Warto wiedzieć

Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani zgłaszać organowi wydającemu zezwolenie wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Materiały

Wzór zgłoszenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlegającej obowiązkowi uzyskania zezwolenia
zgloszenie​_wykonywania​_dzialalnosci​_zwiazanej​_z​_narazeniem.pdf 0.10MB
Wzór zgłoszenia działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlegającej obowiązkowi uzyskania zezwolenia
zgloszenie​_wykonywania​_dzialalnosci​_zwiazanej​_z​_narazeniem.docx 0.02MB
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_wykonywanie​_dzialalnosci​_.pdf 0.11MB
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_wykonywanie​_dzialalnosci​_.docx 0.03MB
DEKLARACJA PRZEWOZU ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO
DEKLARACJA​_PRZEWOZU​_ZAMKNIĘTEGO​_ŹRÓDŁA​_PROMIENIOTWÓRCZEGO.pdf 0.15MB
DEKLARACJA PRZEWOZU ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO
DEKLARACJA​_PRZEWOZU​_ZAMKNIĘTEGO​_ŹRÓDŁA​_PROMIENIOTWÓRCZEGO.docx 0.03MB
Druk deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
deklaracja​_przewozu​_zamknietego​_zrodla​_promieniotworczego​_z​_UE.pdf 0.02MB
Druk deklaracji przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
deklaracja​_przewozu​_zamknietego​_zrodla​_promieniotworczego​_z​_UE.doc 0.04MB
Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych
Dokument​_przewozowy​_materialow​_promieniotworczych.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}