W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kontrole PAA

Jednym z zadań Państwowej Agencji Atomistyki jest prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność ze źródłami promieniowania jonizującego.

Kontrole wykonywane są przez organy dozoru jądrowego czyli:

  • Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
  • inspektorów dozoru jądrowego

Rodzaje kontroli

Organy dozoru jądrowego przeprowadzają:

 1. kontrole okresowe - zgodne z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 2. kontrole doraźne - przeprowadzane w przypadku wystąpienia okoliczności mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej, w której ma być przeprowadzona kontrola
 3. kontrole ciągłe - przeprowadzane w elektrowniach jądrowych na podstawie stałego upoważnienia.

Procedura kontroli

Inspektorzy dozoru jądrowego prowadzą kontrole na podstawie i po:

 1. doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
 2. okazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej wydawanej przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

W razie podejrzenia poważnego naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej inspektor dozoru jądrowego może prowadzić kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się niezwłocznie kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Uprawnienia kontrolującego

Organy dozoru jądrowego w związku z prowadzoną kontrolą mają prawo do:

 1. swobodnego wstępu, z niezbędnym sprzętem, o każdej porze, na teren, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także do należących do niej środków transportu
 2. wglądu do dokumentów, ksiąg oraz innych nośników informacji należących do kontrolowanej jednostki organizacyjnej, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 3. żądania sporządzenia oraz wydania kopii dokumentów i nośników informacji, o których mowa w punkcie 2
 4. sprawdzania, czy działalność kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest wykonywana zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz z wymaganiami i warunkami, określonymi w zezwoleniach
 5. przeprowadzania w zależności od potrzeb niezależnych pomiarów technicznych i dozymetrycznych
 6. żądania pisemnych lub ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania kierownika i pracowników kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także pracownika zewnętrznego lub praktykanta
 7. pobierania próbek do badań laboratoryjnych
 8. przeprowadzania oględzin terenu, obiektów, pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz należących do niej środków transportu
 9. utrwalania przebiegu i wyników oględzin, o których mowa w pkt 8, za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu i dźwięku
 10. zabezpieczania lub żądania zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów
 11. w przypadku kontroli elektrowni jądrowej - korzystania z pomocy autoryzowanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki laboratoriów i organizacji eksperckich, a w przypadku kontroli innych jednostek organizacyjnych - korzystania z pomocy biegłych i ekspertów oraz laboratoriów
{"register":{"columns":[]}}